м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424

Статут організації


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Професійна спілка працівників державних установ України (далі –  Профспілка) є всеукраїнською неприбутковою громадською самоврядною організацією, яка об’єднує на добровільній основі громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (служби, навчання), які працюють (служать) в органах державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органах, Збройних силах України, інших державних установах, організаціях, підприємствах, банківських та фінансових установах, страхових компаніях і суміжних за родом діяльності інших організаціях незалежно від форм власності та видів господарювання (далі за текстом – установи) або навчаються у відомчих навчальних закладах (далі за текстом – навчальні заклади), осіб, які звільнились у зв’язку з виходом на пенсію або тимчасово не працюють, а також іноземних громадян, які працюють або навчаються в установах та навчальних закладах.

Стаття 2. Профспілка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, чинного трудового законодавства, інших законів України та нормативно-правових актів, загальноприйнятих норм і принципів міжнародного права, конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) та цього Статуту.

Стаття 3. Профспілка є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки (в тому числі валютні) в установах банків, відокремлене майно, печатку встановленого Центральним комітетом Профспілки (далі – ЦК Профспілки) зразка, що підлягає реєстрації та обліку в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Профспілка має свою символіку, власні нагороди та заохочення, що затверджуються ЦК Профспілки.

Профспілка має бланки, штампи із символікою та найменуванням, що відповідають єдиним зразкам, затвердженим президією Центрального комітету Профспілки (далі – президія ЦК).

Стаття 4. Профспілка у своїй діяльності незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

Стаття 5. Найменування та юридична адреса Профспілки.

Найменування Профспілки:

повне: українською мовою – Професійна спілка працівників державних установ України;

російською мовою – Профессиональный союз работников государственных учреждений Украины;

англійською мовою – State Employees Union of Ukraine;

скорочене: українською мовою – ППДУУ;

російською мовою – ПРГУУ;

англійською мовою – SEUU.

Найменування Профспілки є її невід’ємною ознакою.

Юридична адреса Профспілки: 01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2.

 

ІІ. МЕТА, ПРИНЦИПИ І ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 6. Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, зокрема щодо права кожного члена Профспілки на працю, належні умови праці та гідну її оплату, підвищення життєвого рівня, забезпечення інших прав та інтересів.

Стаття 7. Профспілка організовує свою діяльність на демократичних засадах за принципами:

1) законності;

2) добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї, рівності всіх членів Профспілки;

3) виборності всіх профспілкових органів знизу до верху та їх регулярної звітності перед членами Профспілки;

4) колегіальності в прийнятті рішень, гласності в роботі всіх організацій Профспілки і виборних органів;

5) дотримання внутрішньоспілкової дисципліни, плюралізму думок, свободи дискусій при обговоренні питань і єдності дій після прийняття рішень, якщо вони не суперечать законодавству України і Статуту Профспілки;

6) поваги до думок та інтересів меншості, її прав на роз’яснення і захист своєї позиції;

7) самостійності виборних органів у вирішенні питань, що належать до їхньої компетенції;

8) підпорядкованості та підконтрольності нижчих за рівнем виборних органів вищим та обов’язковості виконання рішень вищих за рівнем виборних органів нижчими;

9) права вищого за рівнем виборного органу на скасування рішень нижчого за рівнем виборного органу, якщо вони суперечать законодавству та Статуту Профспілки (далі - Статут);

10) забезпечення профспілковими органами організаційної фінансової та виконавської дисципліни.

Стаття 8. Основні завдання Профспілки

 1. захист права членів Профспілки на працю, участь у розробленні та здійсненні державної політики у сфері соціального захисту, оплати праці, охорони праці, житлово-побутового забезпечення;
 2. підготовка та внесення пропозицій суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються соціально-трудової сфери, державних соціальних стандартів, посилення соціального захисту працюючих;
 3. участь у розробці соціально-економічних програм, спрямованих на захист членів Профспілки;
 4. ініціювання, організація та забезпечення ведення колективних переговорів, укладення галузевих та регіональних угод, здійснення контролю за їх виконанням;
 5. надання членам Профспілки безоплатної правової допомоги, представлення їх інтересів при реалізації конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів;
 6. проведення методично-консультативної роботи, спрямованої на забезпечення кваліфікованого захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, участь у вирішенні колективних трудових спорів;
 7. здійснення громадського контролю за:

- додержанням законодавства про працю (проведення аналізу причин його порушень та направлення до органів державної влади вимог і пропозицій щодо прийняття законів та інших нормативно-правових актів, які б забезпечували реалізацію конституційних прав громадян або скасування тих норм законодавства, які обмежують права членів Профспілки);

- додержанням законодавства про охорону праці (у тому числі контроль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального та колективного захисту; проведенням належної експертизи умов праці; участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та подання відповідних висновків, сприяння проведенню періодичних медичних оглядів працюючих тощо);

- додержанням законодавства про зайнятість;

- реалізацією прав членів Профспілки на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, медико-соціальну допомогу;

 1. участь у формуванні державної політики зайнятості шляхом внесення пропозицій до державних, територіальних та галузевих програм зайнятості, проведення спільних консультацій з цих питань з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо заходів соціального захисту членів Профспілки, які вивільняються внаслідок припинення (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації юридичних осіб, де є члени Профспілки;
 2. здійснення представництва інтересів працівників при розгляді індивідуальних та колективних трудових спорів; проведення у разі необхідності зборів, а також мітингів, демонстрацій, страйків тощо в порядку, встановленому чинним законодавством;
 3. участь в управлінні державним соціальним страхуванням на тристоронній основі як представника застрахованих осіб;
 4. реалізація заходів з оздоровлення і відпочинку членів Профспілки та членів їх сімей, розвитку фізичної культури, спорту, туризму, сприяння організації та проведенню культурно-масових і фізкультурних заходів;
 5. організація та здійснення благодійницької, просвітницької, пропагандистської, видавничої та іншої діяльності;
 6. взаємодія з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями (спілками, асоціаціями, спортивними товариствами) в питаннях розвитку санаторно-курортного лікування, туризму, дитячого та студентського оздоровлення та відпочинку, масової фізичної культури та спорту;
 7. сприяння членам Профспілки у забезпеченні їх рівних прав і можливостей (як жінок, так і чоловіків), участь у впровадженні ґендерної рівності;
 8. сприяння розвитку молодіжного руху в Профспілці, залученню студентської, працюючої молоді до роботи виборних органів Профспілки.

Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування в питаннях реалізації молодіжної політики, здійснення заходів щодо соціального захисту молоді;

 1. проведення роботи, спрямованої на організаційне та фінансове зміцнення Профспілки, посилення мотивації профспілкового членства;
 2. створення в установленому порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, в тому числі для здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності, утворення фондів (солідарності, страхових, пенсійних, культурно-просвітницьких, з питань підготовки профспілкових кадрів та організації навчання профактиву тощо), кредитних спілок, навчальних, оздоровчих закладів, навчально-методичних центрів, заснування та участь у заснуванні ЗМІ;
 3. інформування членів про діяльність Профспілки та про діяльність профспілкових об’єднань, до складу яких вона входить, через організації Профспілки, друковані та електронні засоби масової інформації, інші комунікаційні засоби;
 4. організація та проведення навчання профспілкових кадрів та активу, поширення кращого досвіду роботи організацій Профспілки, а також надання їм допомоги з питань статутної діяльності;
 5. співпраця з комітетами Верховної Ради України, народними депутатами України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування різних рівнів, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, іншими громадськими об’єднаннями;
 6. взаємодія з профспілками й профспілковими об’єднаннями України, об’єднаннями громадян, співпраця з міжнародними профспілковими організаціями та об’єднаннями, укладання необхідних договорів і угод, вступ до міжнародних профспілкових організацій та об’єднань.

Стаття 9. Профспілка взаємодіє у вирішенні своїх завдань з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями, іншими громадськими об’єднаннями, політичними партіями та рухами, юридичними і фізичними особами в інтересах членів Профспілки.

Стаття 10. Профспілка має право створювати з іншими профспілками об’єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) з метою виконання спільних завдань, входити до об’єднань та вільно виходити з них, а також взаємодіяти з профспілками, об’єднаннями профспілок на інших засадах.

Стаття 11. Профспілка має право вступати до міжнародних профспілкових організацій та об’єднань, співпрацювати з ними та укладати необхідні договори і угоди.

Стаття 12. Профспілка здійснює свої повноваження як юридична особа та набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих законами та цим Статутом, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та власних немайнових прав, бути позивачем та відповідачем в судах.

Стаття 13. Для забезпечення роботи виборних органів Профспілки з організаційних, правових, інформаційних, аналітичних, матеріально-технічних, фінансово-господарських та інших питань створюється виконавчий апарат Профспілки (далі - виконавчий апарат).

 

IІI. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Стаття 14. Членами Профспілки можуть бути особи, які визнають і виконують Статут та сплачують членські внески.

У виняткових випадках за рішенням виборного органу організації Профспілки допускається подвійне членство.

Стаття 15. Членство в Профспілці є добровільним.

Прийняття в члени Профспілки проводиться первинною організацією Профспілки або її виборним органом на підставі особистої заяви в місячний термін з дня її подання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах, конференції, засіданні виборного органу.

Стаття 16. Членський квиток (єдиного зразка) видається профспілковим комітетом (профорганізатором) протягом місяця з дня прийняття рішення про прийняття до Профспілки. Профспілковий квиток зберігається у члена Профспілки.

Стаття 17. При відсутності первинної профспілкової організації прийом в члени Профспілки здійснюється президією територіальної організації Профспілки.

Стаття 18. Члени Профспілки перебувають на обліку в організації Профспілки за місцем основної роботи (служби), навчання. Якщо за основним місцем роботи чи навчання первинна організація Профспілки не створена, член Профспілки може перебувати на обліку в іншій організації Профспілки.

Особа, яка бажає бути членом Профспілки не за місцем основної роботи або навчання, звертається до комітету районної, міської, міськрайонної, об’єднання первинних організацій, обласної, міжобласної, республіканської, м. Києва та Севастополя організації (президії комітету), який (яка) визначає місце її перебування на профспілковому обліку.

Стаття 19. Облік членів Профспілки веде виборний орган первинної організації Профспілки, профорганізатор, відповідно до порядку, що затверджується президією ЦК.

Стаття 20. Вихід із членів Профспілки відбувається в індивідуальному порядку за особистою заявою члена Профспілки. Припинення членства в Профспілці настає після подання заяви до первинної організації Профспілки. Виборним органом первинної організації Профспілки приймається рішення про припинення членства у Профспілці.

Розгляд колективної заяви про вихід із Профспілки не допускається.

Стаття 21. Стаж профспілкового членства рахується з дня прийняття рішення про вступ до Профспілки.

За членами Профспілки, які перейшли на роботу з підприємств, установ, організацій, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства за умови взяття на профспілковий облік протягом одного місяця після працевлаштування на роботу в установи системи державних установ.

Стаття 22. Членство в Профспілці зберігається за непрацюючими, пенсіонерами, які залишаються на обліку у первинній організації Профспілки, виконують норми Статуту і сплачують членські внески.

Стаття 23. Членство в Профспілці припиняється у випадках:

- виходу з Профспілки за власним бажанням в індивідуальному порядку за особистою заявою члена Профспілки;

- звільнення з роботи члена Профспілки, який, звільнившись, не зберігає зв’язок з організацією Профспілки і не сплачує членські внески;

- виключення члена Профспілки з її лав;

- засудження до позбавлення волі.

Стаття 24. Члени Профспілки мають рівні права й обов’язки.

Стаття 25. Член Профспілки має право:

 1. обирати і бути обраним (делегованим) до складу профспілкових органів, на конференції і з’їзди;
 2. вільно обговорювати на засіданнях виборних органів Профспілки, профспілкових зборах, конференціях, з’їздах, у пресі всі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлювати та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;
 3. брати участь у профспілкових зборах (конференціях), бути присутнім на засіданнях органів при розгляді питань, що стосуються його прав та інтересів;
 4. брати участь у підготовці колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням;
 5. брати участь в акціях, організованих Профспілкою;
 6. отримувати безоплатну правову допомогу з питань захисту своїх трудових прав та соціально-економічних інтересів, включаючи офіційне представництво і захист у суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями, одержувати безоплатні юридичні консультації;
 7. звертатись з метою захисту своїх прав та інтересів до виборних органів Профспілки із заявами, пропозиціями, скаргами, що належать до їх компетенції, та отримувати на них відповіді;
 8. отримувати:
 • як на пільгових умовах, так і за повну вартість путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок;
 • нецільову благодійну (в тому числі матеріальну) допомогу, безповоротну фінансову допомогу;
 • профспілкові заохочувальні та компенсаційні виплати та відшкодування за рахунок Профспілки відповідно до встановленого порядку та на підставі рішення виборного органу первинної організації Профспілки;
 • виплати на оздоровлення, придбання ліків, виплати чи подарунки з нагоди дня народження, ювілейної дати, професійного свята та інші виплати з коштів Профспілки;
 1. користуватись послугами фізкультурно-спортивних та культурних закладів Профспілки на пільгових умовах, фондами організацій Профспілки, іншими додатковими правами і пільгами, що встановлені в Профспілці;
 2. одержувати інформацію про роботу виборних органів і прийняті ними рішення, а також про використання профспілкових коштів організації Профспілки, у якій член Профспілки стоїть на обліку;
 3. вийти з Профспілки на підставі особистої заяви.

Стаття 26. Член Профспілки зобов’язаний:

 1. визнавати і виконувати вимоги Статуту, Програми Профспілки;
 2. своєчасно (щомісяця) сплачувати членські внески відповідно до вимог Статуту та встановленого порядку і розмірів;
 3. брати участь у роботі організації Профспілки;
 4. виконувати рішення профспілкових органів;
 5. не чинити та не допускати дій, що підривають авторитет Профспілки, завдають їй моральної та матеріальної шкоди, можуть призвести до її дискредитації та втрати єдності, або заважають здійсненню її статутної діяльності;
 6. виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та угодами, укладеними Профспілкою;
 7. з повагою ставитись до колег по роботі, не допускати дій, що принижують честь і гідність громадянина;
 8. виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці;
 9. дотримуватись внутрішньоспілкової дисципліни, виконувати рішення, прийняті більшістю;
 10. брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових та соціально-економічних прав членів Профспілки;
 11. виявляти солідарність із спілчанами у разі порушення їх прав.

Стаття 27. Гарантії члену Профспілки:

 1. член Профспілки не може бути звільненим з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету (профорганізатора) за винятком випадків, передбачених законодавством;
 2. члени Профспілки, обрані до складу виборного профспілкового органу, не можуть піддаватися дисциплінарному стягненню, умови їх трудового договору та оплати праці не можуть змінюватися без попередньої згоди профспілкового органу, членом якого вони є, а голови профкому та профорганізатори – без попередньої згоди вищого за рівнем профспілкового органу, в якому організація перебуває на обліку, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 3. членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своєї основної роботи, для виконання громадських обов’язків в інтересах колективу надається на умовах колективного договору вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку не менше двох годин на тиждень; на час їх профспілкового навчання надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів;
 4. звільнення з ініціативи роботодавця осіб, обраних до складу профспілкового органу і не звільнених від виробничої діяльності, допускається (крім дотримання загального порядку звільнення) лише за попередньою згодою профспілкового органу, членами якого вони є, а голів, членів профкомів та профорганізаторів – лише за згодою вищого за рівнем профспілкового органу за винятком випадків, передбачених законодавством;
 5. звільнення з ініціативи роботодавця осіб, які обирались до складу профспілкових органів, не допускається протягом року після закінчення виборних повноважень (крім випадків повної ліквідації установи або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачається можливість звільнення).

Стаття 28. За активну участь у діяльності Профспілки її члени можуть бути заохочені шляхом оголошення подяки, грошової виплати, преміювання, нагородження дарунком, вручення грамоти, Почесної грамоти; іншими відзнаками Профспілки відповідно до порядку, затвердженого президією ЦК.

Виборні органи Профспілки можуть в установленому порядку клопотати про нагородження членів Профспілки відзнаками профспілкових об’єднань, до складу яких входить Профспілка.

Стаття 29. До члена Профспілки за порушення вимог Статуту (у тому числі за несплату без поважних причин членських внесків понад 3 місяці), за вчинення дій, що можуть спричинити розпуск організації Профспілки, або протидію в досягненні її мети і завдань, дискредитацію профспілкового членства можуть бути вжиті заходи впливу: зауваження, виключення з Профспілки.

Стаття 30. Рішення про вжиття заходів впливу до члена Профспілки приймається зборами профспілкової групи, загальними зборами (конференцією) первинної організації Профспілки або вищим за підпорядкуванням профспілковим органом у присутності члена Профспілки.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували дві третини присутніх членів профспілкової групи, первинної організації Профспілки або вищого за підпорядкуванням профспілкового органу.

Стаття 31. Заходи впливу до члена Профспілки діють протягом року, після чого втрачають силу. Питання про дострокове припинення дії заходу громадського впливу може розглядатися в присутності члена Профспілки не раніше ніж через 3 місяці. Рішення про його зняття приймає той орган, який це стягнення наклав.

Стаття 32. Виключення з Профспілки застосовується у випадках:

- несплати членських внесків без поважних причин протягом трьох місяців;

- систематичного невиконання членом Профспілки обов’язків, покладених на нього Статутом, якщо раніше до нього вживалися заходи впливу;

- вчинення дій, що завдали шкоди Профспілці або її організаціям, можуть спричинити розпуск організації Профспілки, дискредитують профспілкове членство або протидіють в досягненні мети і завдань Профспілки.

Стаття 33. Питання про виключення з Профспілки вирішується в індивідуальному порядку (стосовно кожної особи) на зборах первинної організації Профспілки або вищим профспілковим органом у присутності члена Профспілки. У разі відмови члена Профспілки без поважних причин від присутності на профспілкових зборах (конференції) це питання може вирішуватись за його відсутності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше двох третин присутніх на зборах (конференції) або членів вищого профспілкового органу. У разі відсутності особи на зборах таке рішення доводиться до її відома у триденний термін.

Рішення зборів профгрупи про виключення з Профспілки набирає чинності після його затвердження виборним органом первинної організації Профспілки.

Член Профспілки, обраний до складу виборного органу, комісії чи робочої групи, який не виконує належним чином громадських обов’язків, може бути переобраний у тому ж порядку, згідно з яким його було обрано.

Стаття 34. Особа, виключена з членів Профспілки, має право в десятиденний термін оскаржити це рішення у вищих профспілкових органах.

Стаття 35. Рішення про стягнення, накладене вищим профспілковим органом, повідомляється первинній організації Профспілки.

Стаття 36. У разі скасування вищим органом необґрунтованого рішення про виключення з членів Профспілки профспілкове членство поновлюється з моменту виключення без переривання профспілкового стажу.

Стаття 37. Особа, виключена з Профспілки, може бути знову прийнятою в її члени на загальних підставах, але не раніше ніж через півроку після виключення.

Стаття 38. Особа, яка вибула або яку виключено з Профспілки, не має права на спільне профспілкове майно, їй не повертаються суми сплачених профспілкових внесків.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ

Стаття 39. Структура Профспілки визначається даним Статутом. Профспілка будується за галузевим принципом.

Стаття 40. Профспілка складається з організаційних ланок Профспілки (організацій Профспілки), які діють у межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.

Організаціями Профспілки є:

- первинні організації,

- територіальні (об'єднання первинних організацій, районні, міські, міськрайонні),

- регіональні (обласні, Київська міська, Кримська республіканська) організації.

До Профспілки можуть входити профспілки, нижчі за статусом.

Стаття 41. Регіональні, територіальні та первинні організації Профспілки є юридичними особами, які мають самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки (в тому числі валютні) в установах банків, мають відокремлене майно, печатку, штамп, власні нагороди та заохочення.

Вони здійснюють свої повноваження через виборні органи, можуть від свого імені набувати майнових та власних немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачами та відповідачами в судах.

Описи (макети) бланків, печаток та штампів погоджуються у встановленому порядку, затвердженому президією ЦК.

Стаття 42. Для забезпечення роботи виборних органів організацій Профспілки з організаційних, правових, інформаційних, аналітичних, матеріально-технічних, фінансово-господарських та інших питань можуть створюватись виконавчі апарати комітетів організацій Профспілки (далі - виконавчий апарат комітету).

Стаття 43. Первинні організації Профспілки діють в установах, у навчальних закладах. У їх структурних підрозділах можуть створюватись профбюро та профгрупи.

Для первинних організацій Профспілки вищим органом є збори (конференція). Звітно-виборні збори (конференції) проводяться не рідше ніж один раз на п’ять років, звітні збори проводяться щорічно.

Рішення про дату скликання та порядок денний зборів (конференції) оголошується не пізніше ніж за 7 календарних днів. Збори є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів цієї організації.

Для територіальних та регіональних організацій вищим органом є конференція, яка проводиться в разі необхідності, але не рідше ніж один раз на п’ять років. Рішення про дату та порядок денний конференції приймається відповідним комітетом не пізніше ніж за один місяць.

Вищим органом Профспілки є з’їзд, який збирається не рідше ніж один раз на п’ять років.

Рішення про дату проведення з’їзду, норму представництва, порядок вибору делегатів приймається ЦК Профспілки не пізніше ніж за два місяці.

З’їзд, конференції вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше двох третин делегатів.

Стаття 44. Профспілка та її організації здійснюють свої повноваження через виборні профспілкові органи або профспілкових представників від вищих профспілкових органів.

Стаття 45. Виборними органами є:

 1. первинної організації Профспілки – профспілковий комітет,

-   організації з чисельністю менше 15 осіб – профорганізатор;

 • організації Профспілки структурного підрозділу установи (далі за текстом – структурна організація Профспілки) – профбюро;
 • профгрупи – профгрупорг;
 1. територіальної організації Профспілки – відповідно об’єднаний, районний, міський комітет (президія відповідного комітету). В об’єднаних організаціях Профспілки міста і району може утворюватись міськрайонний комітет Профспілки;
 2. регіональної організації – відповідно обласний, Київський міський, республіканський комітет Профспілки (президія відповідного комітету);
 3. на рівні Профспілки – Центральний комітет, президія ЦК.

Стаття 46. Первинні організації Профспілки, з урахуванням особливостей їхньої діяльності, територіальної роз’єднаності установ, для представництва колективних інтересів працівників і службовців можуть утворювати об’єднання первинних організацій Профспілки та делегувати їм частину своїх повноважень, якщо ці повноваження не належать до виключної компетенції первинної організації чи її виборного органу.

Стаття 47. Профспілкові виборні органи можуть створювати постійні і тимчасові комісії, визначати їх повноваження і контролювати їх роботу.

Стаття 48. Вищими за рівнем виборними органами для низових організацій Профспілки є:

 1. Центральний комітет Профспілки, президія ЦК – для регіональних, територіальних та первинних організацій;
 2. республіканський, обласні комітети та їх президії – для територіальних та первинних організацій Профспілки;
 3. Київський міський комітет, його президія – для первинних, об’єднаних м. Києва організацій Профспілки;
 4. міські, районні, міськрайонні та об’єднані комітети та їх президії – для первинних організацій Профспілки;
 5. комітети первинних організацій Профспілки – для структурних організацій Профспілки, профгруп.

Звіти і вибори профспілкових органів проводяться в усіх організаціях Профспілки, починаючи з первинної, відповідно до цього Статуту та Інструкції ЦК Профспілки про проведення звітів та виборів, затвердженої постановою ЦК Профспілки.

Постанова про початок і терміни проведення звітно-виборної кампанії в Профспілці приймається Центральним комітетом.

Стаття 49. Вибори профспілкових органів, їх керівників проводяться:

- у первинній або структурній організації Профспілки на зборах (конференції) членів Профспілки, засіданні комітету;

- у територіальній, регіональній організації Профспілки – на конференції,  засіданні комітету;

- у Профспілці – на з’їзді, засіданні Центрального комітету.

Стаття 50. Делегати на конференції, з’їзди обираються на зборах (конференції), пленумі (засіданні комітету). Голова, заступник голови виборного органу є делегатами відповідної конференції, з’їзду за посадою.

Стаття 51. Рішення про порядок скликання звітно-виборних зборів, конференції, порядок денний, норми представництва приймається комітетом організації Профспілки відповідного рівня і оголошується не пізніше ніж за один місяць до зборів; за два місяці – до конференції, з’їзду.

Стаття 52. Кількісний склад і порядок формування виборних органів встановлюють збори, конференція, комітети, Центральний комітет, з’їзд.

Стаття 53. Вибори виборних органів усіх рівнів проводяться один раз на п’ять років у терміни, визначені ЦК Профспілки.

Стаття 54. Дострокові вибори (перевибори) виборного органу можуть бути проведені на вимогу не менше ніж однієї третини членів організації Профспілки або членів цього органу, а керівника – на вимогу не менше ніж двох третин членів організації Профспілки за рішенням виборного профоргану.

Стаття 55. Звільнення з посади керівників виборних органів у зв’язку із закінченням терміну повноважень, порушеннями норм Статуту, неналежним виконанням посадових обов’язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органу, який їх обирав. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів організації Профспілки.

Звільнення означених осіб на інших підставах, передбачених трудовим законодавством, здійснюється за рішенням комітету відповідного рівня на його засіданні.

Стаття 56. У первинній організації Профспілки питання про виведення члена комітету або ревізійної комісії, обраного зборами, конференцією, зі складу комітету чи комісії вирішується (таємним або відкритим голосуванням) більшістю голосів учасників зборів, конференції.

Термін дообрання членів профкому, ревізійної комісії не повинен перевищувати трьох місяців з моменту вибуття члена виборного органу.

Стаття 57. Виборні органи організацій Профспілки утворюються з членів Профспілки шляхом виборів або делегування з подальшим затвердженням на з’їзді, пленумі Центрального комітету, конференції, засіданні відповідного комітету, зборах.

До складу виборних органів входить голова Молодіжної ради організації Профспілки, який обирається на її засіданні.

З метою підвищення ефективності роботи виборного органу, забезпечення стабільної діяльності до його складу можуть обиратися особи з досвідом роботи з числа підготовленого профактиву (резерву).

Вибори (делегування) членів профорганів здійснюються учасниками зборів, делегатами конференції, з’їзду шляхом відкритого або таємного голосування. Форму голосування визначають збори, конференція, з’їзд.

Під час виборів виборних органів члени Профспілки мають необмежене право висування кандидатів, відводу і критики кожного з них.

Обраними вважаються кандидати, які одержали більше половини голосів учасників зборів, делегатів конференції, з’їзду, що брали участь у голосуванні.

Організація Профспілки, яка делегувала свого представника до складу профспілкового органу, має право в будь-який час його відкликати й замінити іншим.

Стаття 58. Члени виборних профспілкових органів, які втратили зв’язок з організацією Профспілки через зміну місця роботи, проживання або з інших причин, виводяться зі складу профспілкового органу на його засіданні, пленумі відкритим голосуванням.

Стаття 59. Пленуми комітетів, засідання президії комітетів правомочні при участі в них більше половини членів виборного органу.

Рішення зборів, комітету, президії, конференції, з’їзду приймаються більшістю голосів присутніх учасників, членів виборного органу, які брали участь у голосуванні, за винятком тих рішень, що стосуються Статуту або прийняття яких потребує не менше двох третин голосів.

Рішення оформлюються постановами та заносяться до протоколів зборів, засідань комітету, його президії, конференції, з’їзду.

 

V. ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 60. Первинна організація Профспілки створюється в установі, навчальному закладі на установчих зборах за наявності не менше трьох осіб. Рішення про створення первинної організації подається до вищого виборного органу для прийняття її на профспілкове обслуговування.

Датою створення первинної організації Профспілки є дата проведення установчих зборів.

Стаття 61. Первинна організація Профспілки керується у своїй діяльності Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством.

Повноваження первинної організації Профспілки:

 1. здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, що входять до відповідної первинної організації Профспілки, в державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян;
 2. здійснює інші повноваження для реалізації мети і основних завдань профспілки.

Стаття 62. До компетенції зборів (конференції) первинної організації належить вирішення таких питань:

 1. визначення основних напрямів роботи організації Профспілки;
 2. створення організацій Профспілки у структурних підрозділах;
 3. обрання комітету організації Профспілки, голови комітету, його заступника та скарбника (обрання голови, заступника та скарбника може проводитись також на засіданні комітету з числа його членів);
 4. обрання ревізійної комісії;
 5. заслуховування інформації та звітів профкому та його голови про виконану роботу, а також звітів ревізійної комісії щорічно та за підсумками звітного періоду;
 6. обрання делегатів на конференції, делегування кандидатів до ревкомісії і комітету вищої за рівнем організації Профспілки;
 7. оцінка діяльності профоргану в звітному періоді (задовільна, незадовільна);
 8. затвердження напрямів і порядку використання коштів організації Профспілки, вирішення питань про введення штатних (платних) посад;
 9. прийняття в члени Профспілки та виключення з неї;
 10. вирішення питань, пов’язаних з управлінням майном організації Профспілки.

Збори (конференція) можуть також розглядати і вирішувати інші питання, що належать до компетенції первинної організації Профспілки.

Стаття 63. Повноваження профспілкового комітету:

 1. організовує виконання завдань Профспілки, рішень зборів та вищих органів Профспілки; проводить не рідше одного разу на три місяці засідання, яке правомочне при участі в ньому більше половини членів комітету;
 2. укладає та контролює виконання колективного договору (угоди), звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання його умов;
 3. спільно з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
 4. разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників установи, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних ставок, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
 5. спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
 6. разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку установи, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
 7. бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
 8. бере участь у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, а також вносить до них зміни та доповнення;
 9. представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє їх вирішенню;
 10. приймає рішення про вимогу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за ним;
 11. дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої в установі організації Профспілки у випадках, передбачених законом;
 12. бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, у роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням установою шкоди, заподіяної працівникові внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, пов’язаного з виробництвом або виконанням ним трудових обов’язків;
 13. здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в установі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, за правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
 14. здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їхніх сімей;
 15. здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали в установі, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі статутом установи та колективним договором;
 16. спільно з роботодавцем, на умовах, передбачених колективним договором, направляє працівників за рахунок коштів установи до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, здійснює контроль за організацією медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;
 17. разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розміри коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік працівників, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю установи, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;
 18. контролює надходження членських профспілкових внесків, забезпечує своєчасне і в повному розмірі відрахування їх до вищих за рівнем організацій Профспілки в установленому розмірі, здійснює прийняття в члени Профспілки та виключення з неї, веде їх облік, профспілкову документацію, статистичну звітність, яку подає вищим профспілковим органам та згідно із законодавством іншим органам, забезпечує належне збереження протоколів, рішень, інших документів організації Профспілки та формування архіву, проводить навчання профспілкового активу;
 1. щороку затверджує кошторис та штатний розклад профспілкового комітету, контролює їх виконання. Вирішує питання про введення штатних посад, встановлення умов та розмірів оплати праці профспілкових працівників;
 2. може отримувати від роботодавця, інших фізичних та юридичних осіб майно та послуги для проведення профспілкової діяльності згідно з положеннями колективного договору (угоди);
 3. скликає збори (конференцію) первинної організації Профспілки;
 4. представляє інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства;

має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

Стаття 64. В організації Профспілки з чисельністю членів Профспілки менше 15 осіб функції профкому виконують профорганізатор, його заступник та скарбник, які обираються на зборах організації.

Стаття 65. У первинній організації Профспілки згідно з рішенням її зборів або конференції можуть створюватись структурні організації, профспілкові групи за виробничими або професійними ознаками, які діють відповідно до положення, затвердженого вищим виборним органом Профспілки або його президією.

Профгрупорг, профбюро організовують профспілкову роботу, забезпечують виконання рішень профспілкового комітету і вищих профорганів, проводять збори членів Профспілки, беруть участь в реалізації критичних зауважень та пропозицій, залучають працівників до Профспілки, скликають загальні збори і допомагають профспілковому комітету в проведенні заходів щодо соціально-економічного захисту працівників, охорони праці, соціального страхування, культурно-побутового обслуговування членів Профспілки.

Стаття 66. Повноваження голови профкому:

 1. організовує та спрямовує діяльність очолюваної організації Профспілки на виконання статутних завдань, рішень органів Профспілки, зборів, профкому, збереження єдності організації Профспілки;
 2. скликає засідання профкому не рідше одного разу на три місяці, організовує підготовку питань, що вносяться на його розгляд, та необхідних матеріалів, підписує прийняті рішення та протоколи засідань;
 3. без довіреності представляє інтереси первинної організації Профспілки, членів Профспілки у взаємовідносинах профкому з роботодавцем, в органах державної влади і місцевого самоврядування, судових органах, інших органах та організаціях;
 4. підписує колективний договір;
 5. підписує договори (угоди) з роботодавцем, юридичними та фізичними особами з питань, віднесених до компетенції первинної організації Профспілки;
 6. підписує звернення, пропозиції, подання, листи до роботодавця, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб з питань, пов’язаних зі здійсненням повноважень первинної організації Профспілки;
 7. організує ведення діловодства первинної організації Профспілки, своєчасне оформлення протоколів, рішень, інших документів, складання та надання до відповідних органів статистичної звітності;
 8. організовує упорядкування (архівування) документів первинної організації Профспілки;
 9. веде особистий прийом членів Профспілки та організовує їх прийом членами профкому;
 10. приймає на роботу працівників виконавчого апарату комітету, визначає коло їх обов’язків, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення, звільняє з роботи на підставах і в порядку, передбачених законодавством України;
 11. визначає умови та розміри оплати праці працівників виконавчого апарату комітету відповідно до типового положення, затвердженого президією ЦК;
 12. виконує функції розпорядника коштів первинної організації, забезпечує облік та відповідну фінансову звітність. Має право першого підпису на профспілкових фінансових документах. Щороку звітує про витрачання коштів згідно із затвердженим зборами (конференцією) кошторисом;
 13. здійснює контроль за надходженням профспілкових внесків та несе особисту відповідальність за забезпечення своєчасного та в повному обсязі перерахування коштів вищим за рівнем організаціям Профспілки у встановленому порядку, а також за достовірність статистичних звітів, формування протоколів, передачу документів профоргану на зберігання до архівної установи;
 14. організовує навчання профспілкових працівників та профспілкового активу;
 15. розпоряджається коштами організації Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, підписує фінансові документи;
 16. відповідає за виконання організацією Профспілки норм і вимог, визначених Статутом, виконує іншу поточну роботу.

Стаття 67. Рішення профспілкового комітету, прийняті з порушенням норм Статуту, рішень вищих органів Профспілки, норм законодавства, скасовуються зборами, профкомом за власною ініціативою або за пропозицією вищих органів Профспілки чи ревізійної комісії.

Стаття 68. Первинна організація Профспілки може бути ліквідована за рішенням суду на підставах, передбачених законодавством

Стаття 69. Повноваження виборного органу первинної організації не припиняються у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації, перепрофілювання установи. У таких випадках змінюється лише назва організації Профспілки відповідно до нової назви установи.

Рішення з цього приводу доводиться до відома вищого за рівнем виборного органу.

Стаття 70. У зборах, на яких розглядається питання щодо реорганізації або ліквідації первинної організації Профспілки, обов’язкова участь представника вищого профспілкового органу.

У разі коли у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією установи рішення про ліквідацію первинної організації не прийняте зборами, таке рішення приймається територіальною організацією Профспілки, до складу якої входить первинна організація.

Стаття 71. При ліквідації первинної організації Профспілки ліквідаційною комісією вирішується питання про використання профспілкового майна, коштів. Кошти та майно, що залишились після ліквідації, розподілу між членами Профспілки не підлягають.

Документи ліквідованої первинної організації підлягають передачі на архівне зберігання у встановленому законодавством порядку.

Стаття 72. Питання про вихід первинної організації з Профспілки:

 1. не може вноситися на обговорення та розглядатися зборами (конференціями), виборними профорганами, з ініціативи посадових осіб, роботодавця, інших не визначених даним Статутом органів;
 2. вирішується на підставі волевиявлення членів Профспілки шляхом таємного голосування. Збори (конференція) з цього питання вважаються правомочними при участі в них не менше ніж двох третин членів Профспілки (делегатів) та представника вищого профспілкового органу. Рішення про вихід з Профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше двох третин присутніх на зборах (конференції).

 

VI. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 73. Територіальні організації Профспілки складаються з первинних організацій Профспілки.

Прийняття до районної, міської, міськрайонної організацій Профспілки, об’єднання первинних організацій Профспілки здійснюється за заявою первинної організації на підставі рішення зборів, а для новоутвореної організації Профспілки – установчих зборів. У такому ж порядку здійснюється вихід первинної організації з районної, міської, міськрайонної, об’єднання первинних організацій Профспілки.

Стаття 74. Повноваження територіальних організацій профспілки:

 1. здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, які перебувають на обліку в організаціях, що входять до їх складу, в органах державної влади й місцевого самоврядування, в об’єднаннях роботодавців, у громадських організаціях;
 2. здійснюють інші повноваження для реалізації мети і основних завдань Профспілки.

Стаття 75. Повноваження конференції територіальної організації Профспілки:

 1. заслуховує та затверджує звіт про діяльність комітету, ревізійної комісії, дає оцінку їх діяльності;
 2. визначає основні напрями діяльності організації, її програму та завдання;
 3. обирає (затверджує) відповідно районний, міський, міськрайонний, об’єднаний комітет Профспілки, його голову та заступників з числа членів, що стоять на обліку у відповідній територіальній організації Профспілки;
 4. визначає напрями діяльності відповідно райкому, міськкому, міськрайкому, об’єднаного комітету Профспілки;
 5. обирає ревізійну комісію;
 6. обирає делегатів на обласну, Київську міську, Кримську республіканську конференції;
 7. делегує представників до ревкомісії і комітету вищої за рівнем організації Профспілки;
 8. може обирати президію відповідно райкому, міськкому, міськрайкому, об’єднаного комітету, якщо в районній, міській, міськрайонній, об’єднаній організаціях Профспілки налічується понад 300 членів Профспілки;
 9. вирішує питання, пов’язані з управлінням майном, яке належить відповідній організації Профспілки;
 10. розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю організації Профспілки.

Конференція має право делегувати окремі свої повноваження комітету.

Стаття 76. Районний, міський, міськрайонний, об’єднаний комітети організацій Профспілки не рідше одного разу на рік проводять пленарні засідання (пленуми).

Стаття 77. Повноваження районного, міського, міськрайонного, об’єднаного комітетів Профспілки:

1) визначають основні напрями діяльності райкому, міськкому, міськрайкому, об’єднаного комітету Профспілки, первинних організацій на поточний період, планують свою роботу виходячи з планів роботи вищого виборного органу;

2) визначають функції президії;

3) заслуховують і затверджують звіти президії, голови райкому, міськкому, міськрайкому, об’єднаного комітету про діяльність організації Профспілки, її структурних ланок;

4) розглядають та затверджують профспілковий бюджет, забезпечують його виконання; розглядають інші питання, віднесені до компетенції районної, міської, міськрайонної, об’єднання первинних організацій;

5) у разі дострокового припинення повноважень членів комітету та ревізійної комісії виводять їх зі свого складу та затверджують повноваження членів комітету та ревізійної комісії, делегованих організаціями Профспілки на їх місце;

6) у разі дострокового припинення повноважень звільняють та обирають голову комітету відповідно до порядку, встановленого цим Статутом;

7) координують і спрямовують діяльність первинних організацій Профспілки, надають їм допомогу з усіх напрямів профспілкової роботи, керуючись рішеннями конференцій, пленумів вищих профспілкових органів і законодавством;

8) розглядають і вирішують питання, пов’язані зі здійсненням представництва й захисту інтересів первинних організацій, членів Профспілки в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях роботодавців; питання контролю за дотриманням трудового законодавства в установах; укладають угоди з роботодавцями, органами виконавчої влади з питань, що стосуються захисту соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;

9) організовують роботу первинних організацій з підготовки та укладання колективних договорів, контролюють їх виконання, беруть участь у підбитті підсумків виконання положень колдоговорів. Результати колдоговірної роботи розглядають на своїх засіданнях. Координують роботу членів комісій із соціального страхування, делегованих профкомами;

10) організовують навчання профактиву;

11) контролюють своєчасність сплати членських профспілкових внесків;

12) розглядають заяви та звернення членів Профспілки, надають їм правову та іншу допомогу;

13) затверджують штатний розклад;

14) розглядають і приймають рішення з питань, пов’язаних з управлінням майном відповідної організації;

15) розглядають інші питання поточної діяльності.

Стаття 78. Засідання президії районного, міського, міськрайонного, об’єднаного комітету проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

Стаття 79. Очолює районний, міський, міськрайонний, об’єднаний комітети Профспілки голова, який за посадою є членом комітету і членом президії.

Голова має бути членом Профспілки і перебувати на обліку в одній із первинних організацій, яка входить до складу відповідної територіальної організації.

Після досягнення пенсійного віку особа, що займає посаду голови, заступника голови районного, міського, міськрайонного, об’єднаного комітетів, може перебувати на посаді не більше одного терміну. 

Як виняток, голова, заступник голови після досягнення віку, передбаченого абзацом 3 цієї статті, має право завершити термін свого перебування на посаді.

Стаття 80. Повноваження голови районного, міського, міськрайонного, об’єднаного комітету Профспілки:

 1. організовує та спрямовує діяльність підпорядкованих організацій Профспілки на виконання статутних завдань, рішень органів Профспілки, збереження єдності відповідної організації Профспілки;
 2. організовує роботу президії відповідного комітету;
 3. скликає засідання президії не рідше одного разу на три місяці. У разі якщо президія не обирається, у ці ж строки проводяться засідання комітету;
 4. представляє без довіреності інтереси первинних організацій з питань, віднесених до компетенції комітету, у вищих за статусом профспілкових органах, в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, в об’єднаннях роботодавців, у взаємовідносинах з громадськими організаціями;
 5. підписує рішення президії та інші документи комітету;
 6. виконує інші функції, не віднесені до компетенції конференції, комітету президії;
 7. розпоряджається коштами відповідної територіальної організації Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, підписує фінансові документи;

8) відповідає за виконання організаціями Профспілки обов’язків, визначених Статутом;

9) несе відповідальність за своєчасне перерахування членських профспілкових внесків первинними організаціями до організацій, вищих за рівнем, достовірність статистичних звітів, формування протоколів, передачу документів виборного органу на зберігання до архівної установи.

Стаття 81. Повноваження регіональних організацій Профспілки:

 1. здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, які перебувають на обліку в організаціях, що входять до їх складу, в органах державної влади й місцевого самоврядування, в об’єднаннях роботодавців, у громадських організаціях;
 2. здійснюють інші повноваження для реалізації мети і основних завдань Профспілки.

Стаття 82. Повноваження Кримської республіканської, обласної, Київської міської конференції:

 1. визначає завдання відповідної регіональної організації і тактику дій на певний період;
 2. обирає керівні органи відповідної регіональної організації (комітет, президію), голову, його заступника або формує склад керівних органів з числа делегованих до них представників організацій Профспілки. За дорученням конференції обрання керівних органів, голови, його заступників може відбуватися на організаційному пленумі;
 3. заслуховує звіти керівних органів про виконану роботу;
 4. обирає ревізійну комісію, заслуховує і затверджує її звіти;
 5. обирає мандатну комісію та заслуховує її повідомлення щодо повноважень делегатів, членів комітету, делегованих організаціями Профспілки до складу керівного виборного органу;
 6. розглядає та приймає рішення з питань, пов’язаних із здійсненням права власності на профспілкове майно відповідної організації;
 7. обирає делегатів на з’їзд та делегує представників до складу виборних органів Профспілки;
 8. розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю відповідної організації Профспілки.

Стаття 83. У період між конференціями всі повноваження щодо реалізації завдань регіональних організацій Профспілки здійснюють Кримський республіканський, обласний, Київський міський комітети Профспілки, якщо ці повноваження не є виключною компетенцією конференції.

Формами роботи комітету є робота у комісіях і пленарне засідання (пленум, який скликається не рідше одного разу на рік). Засідання вважається правомочним за умови участі в ньому більше половини членів комітету.

Повноваження комітету:

 1. визначає основні напрями діяльності відповідної регіональної організації на поточний період;
 2. визначає позицію організацій Профспілки при веденні колективних переговорів та основні пропозиції щодо змісту регіональної угоди та колективних договорів;
 3. приймає рішення щодо проведення акцій протесту згідно із законодавством;
 4. скликає конференцію, визначає дату її проведення і порядок денний, норми представництва делегатів, членів комітету за галузевим і територіальним принципами;
 5. заслуховує звіти голови та його заступників про проведену ними роботу, дає оцінку їхній діяльності;
 6. заслуховує повідомлення мандатної комісії про поточні зміни у складі виборного органу, його повноваженнях, а також інші питання, які визначені Положенням про мандатну комісію;
 7. у разі дострокового припинення повноважень звільняє з посади і обирає голову, заступника голови (відповідно до порядку, встановленого цим Статутом), затверджує членів відповідного комітету, ревізійної комісії, делегованих організаціями Профспілки;
 8. делегує кандидатів до ревкомісії і ЦК Профспілки;
 9. формує основні напрями бюджетної політики на наступний період (рік) та звіт про її виконання, контролює виконання профспілкового бюджету, в тому числі асигнувань на утримання апарату, розглядає пропозиції ревкомісії;
 10. скасовує прийняті президією та головою рішення, якщо вони не відповідають законодавству, Статуту Профспілки та рішенням її виборних органів; 
 11. розглядає інші питання, що належать до компетенції відповідної регіональної організації;

для оперативного вирішення питань може передавати частину своїх повноважень президії.

Стаття 84. У період між пленумами повноваження Кримського республіканського, обласного, Київського міського комітетів здійснюють президії відповідних комітетів, які формуються з їх членів.

До складу президії входять за посадами голова та його заступник, а також голова Молодіжної ради, який обирається на засіданні Молодіжної ради відповідної регіональної організації Профспілки.

Формою роботи президії є засідання, а у виняткових випадках – опитування членів президії відповідно до регламенту її роботи. Засідання президії проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання скликаються на вимогу не менше ніж однієї третини членів президії. Засідання вважається правомочним за умови участі в ньому більше половини членів президії.

Повноваження президії Кримського республіканського, обласного, Київського міського комітетів:

 1. організовує виконання рішень вищих органів Профспілки;
 2. забезпечує координацію і єдність дій первинних організацій та виборних органів;
 3. розглядає проекти регіональних угод;
 4. проводить роботу щодо організації оздоровлення членів Профспілки і членів їх сімей;
 5. організовує здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, наданням членам Профспілки соціальної допомоги, пільг і гарантій;
 6. розглядає та затверджує бюджет відповідної регіональної організації, суму коштів на здійснення спеціальних програм, утримання апарату, затверджує штатний розклад апарату відповідного комітету;
 7. організовує виконання профспілкового бюджету;
 8. приймає рішення про централізацію коштів на виконання статутних завдань Профспілки за поданням первинних організацій Профспілки;
 9. приймає рішення про взяття на облік новостворених організацій та зняття з обліку організацій, які знаходяться на профспілковому обслуговуванні, а також про зняття з обліку первинних організацій, що порушують положення Статуту і не здійснюють своєчасно і в повному обсязі відрахувань профспілкових внесків вищим за рівнем організаціям протягом трьох місяців;
 10. приймає рішення щодо створення або ліквідації утворених при організації Профспілки установ, організацій, підприємств, затверджує їх статути, приймає на роботу і звільняє з роботи їх керівників;
 11. приймає рішення про проведення заходів, спрямованих на посилення соціального захисту членів Профспілки, у тому числі при розгляді індивідуальних та колективних трудових спорів, а у разі необхідності – щодо проведення зборів, мітингів, демонстрацій, страйків тощо в порядку, встановленому чинним законодавством;
 12. при виникненні галузевого, територіального колективного трудового спору формує вимоги організації Профспілки, визначає працівників, відповідальних за дотримання процедури вирішення колективного трудового спору;
 13. здійснює контроль за виконанням та дотриманням чинного законодавства, норм Статуту у відповідній організації;
 14. призупиняє або відміняє рішення низових організацій Профспілки, які прийняті з порушенням чинного законодавства або Статуту;
 15. звертається до суду з позовами щодо захисту прав, збереження структури організації Профспілки;
 16. розглядає та приймає рішення з питань, пов’язаних із здійсненням права власності на профспілкове майно відповідної регіональної організації;
 17. скликає пленум, визначає дату його проведення і порядок денний;
 18. організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів;
 19. розглядає інші питання поточної діяльності організації Профспілки.

Стаття 85. Вищою посадовою особою Кримського республіканського, обласних, Київського міського комітетів є голова, який обирається строком на п’ять років.

Головою Кримського республіканського, обласних, Київського міського комітетів може бути обраний громадянин України, який має вищу освіту, є членом Профспілки та перебуває на обліку у первинній організації відповідної регіональної організації Профспілки.

Голова та його заступник не можуть входити до складу виборних органів політичних партій і рухів.

Після досягнення пенсійного віку особа, що займає посаду голови, заступника голови Кримського республіканського, обласних, Київського міського комітетів, може перебувати на посаді не більше одного терміну. 
Як виняток, голова, заступник голови після досягнення віку, передбаченого абзацом 2 цієї статті, має право завершити термін свого перебування на посаді. 

Повноваження голови:

 1. організовує та спрямовує діяльність підпорядкованих організацій Профспілки на виконання статутних завдань, рішень органів Профспілки, збереження її єдності;
 2. організовує діяльність комітету,
 3. представляє без довіреності відповідну організацію Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у судах, в об’єднаннях роботодавців, у громадських та інших організаціях;
 4. здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників виконавчого апарату згідно зі штатним розкладом;
 5. організовує роботу апарату відповідно до регламенту, затвердженого плану роботи та розподіляє функціональні обов’язки працівників;
 6. укладає колективний договір з апаратом згідно з чинним законодавством України;
 7. бере участь у колективних переговорах щодо укладання регіональної галузевої угоди, підписує цю угоду та організовує контроль за виконанням угод і колективних договорів;
 8. забезпечує надання членам Профспілки юридичної допомоги, здійснює їх особистий прийом;
 9. розпоряджається коштами відповідної регіональної організації в межах асигнувань, передбачених бюджетом, підписує фінансові документи;
 10. здійснює фінансову і господарську діяльність у відповідній організації;
 11. видає розпорядження в межах своїх повноважень;
 12. скликає президію, організовує її підготовку;
 13. у разі головування на засіданні підписує рішення президії, несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність протоколів конференцій, пленумів, засідань президії, статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих органів Профспілки, за збереження документів та передачу їх у встановленому порядку до архіву;
 14. несе відповідальність за своєчасне перерахування профспілкових внесків до організацій, вищих за рівнем, виконання підпорядкованими організаціями, виборними органами, їх керівниками обов’язків, визначених Статутом;
 15. виконує інші функції, що стосуються відповідної регіональної організації.

 

VII. ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 86. Вищим органом Профспілки є з’їзд.

З’їзд скликається за ініціативою ЦК, президії ЦК або за рішенням не менше ніж однієї третини комітетів регіональних організацій.

Повноваження з’їзду:

 1. затверджує порядок денний та регламент роботи з’їзду;
 2. заслуховує і затверджує звіти мандатної комісії, Центрального комітету, ревізійної комісії про роботу, проведену у звітному періоді, дає оцінку їх діяльності;
 3. затверджує Статут, зміни й доповнення до нього, положення про ревізійну та мандатну комісії;
 4. визначає чергові завдання і приймає програму дій Профспілки;
 5. затверджує повноваження членів Центрального комітету та ревізійної комісії, делегованих організаціями Профспілки, обирає мандатну комісію Профспілки та її голову;
 6. обирає та звільняє голову Профспілки і його заступника(ів);
 7. визначає розміри відрахувань профспілкових внесків для фінансування діяльності ЦК Профспілки, підтримки загальнопрофспілкових заходів, приймає рішення про створення фондів;
 8. обирає делегатів на з’їзд Федерації профспілок України;
 9. делегує або визначає порядок делегування представників Профспілки до керівних органів Федерації профспілок України та до міжнародних профспілкових об’єднань;
 10. заслуховує повідомлення мандатної комісії, приймає відповідні рішення;
 11. визначає повноваження виборних органів щодо розпорядження майном Профспілки, вирішує питання про використання коштів і майна при реорганізації або ліквідації Профспілки;
 12. приймає рішення про перейменування Профспілки, її реорганізацію або ліквідацію (припинення);
 13. приймає рішення з приводу звернень, апеляцій організацій Профспілки до з’їзду;
 14. розглядає і приймає рішення з інших питань статутної діяльності Профспілки;
 15. може делегувати окремі повноваження ЦК Профспілки.

Стаття 87. У період між з’їздами вищим виборним органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки (ЦК Профспілки). Членами ЦК Профспілки за посадою є голова Профспілки, його заступник(и) та голова Молодіжної ради Профспілки.

Засідання ЦК Профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Повноваження Центрального комітету Профспілки:

 1. здійснює заходи щодо реалізації стратегічних завдань Профспілки, виконання норм Статуту, рішень з’їзду;
 2. визначає завдання Профспілки на поточний момент, коригує напрями й тактику дій залежно від соціально-економічної та політичної ситуації;
 3. приймає рішення про скликання з’їзду, затверджує дату його проведення і порядок денний, норми представництва делегатів за кількісним та якісним складом, порядок їх обрання, попередньо розглядає проекти документів, що виносяться на з’їзд;
 4. формує основні напрями бюджетної політики на наступний період (рік) та звіт про її виконання, визначає умови розподілу членських внесків, які надійшли від організацій Профспілки;
 5. володіє, користується, розпоряджається профспілковим майном, здійснює заходи для його ефективного використання;
 6. здійснює контроль раціонального використання майна Профспілки, розробляє та затверджує поточні та перспективні програми (заходи) розвитку фінансово-господарської спроможності Профспілки;
 7. приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію (припинення) організацій Профспілки, вирішує питання про використання їх коштів і майна при реорганізації або ліквідації;
 8. приймає рішення про утворення постійних, тимчасових комісій, галузевих секцій, інспекцій та ін. Затверджує їх персональний склад, положення про них, інші нормативні документи (інструкції) тощо. До роботи в комісіях, секціях, інспекціях можуть залучатися профспілкові працівники та активісти з організацій Профспілки;
 9. обирає президію, затверджує структуру Профспілки, заслуховує інформацію про роботу президії і постійних комісій Центрального комітету;
 10. заслуховує звіти, інформацію керівників організацій Профспілки про виконання ними рішень виборних органів Профспілки;
 11. здійснює контроль за виконанням галузевих угод; приймає заяви і звернення до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;
 12. організовує поточну діяльність Профспілки, координує роботу регіональних, територіальних, первинних організацій Профспілки;
 13. приймає рішення щодо колективних дій організацій Профспілки на захист прав та інтересів її членів, індивідуальних та колективних трудових спорів, проведення у разі необхідності зборів, мітингів, демонстрацій, страйків тощо в порядку, встановленому чинним законодавством;
 14. скасовує постанови, прийняті президією ЦК, виборними органами нижчих за рівнем організацій Профспілки, які не відповідають законодавству, Статуту, рішенням її органів;
 15. визначає напрямки підготовки, навчання профспілкових кадрів та активу, надає організаціям Профспілки методичну, правову та іншу допомогу з питань організації їх діяльності;
 16. затверджує положення, порядки, інструкції, рекомендації та інші нормативні документи, що регулюють діяльність Профспілки;
 17. приймає рішення про вступ Профспілки до всеукраїнських і міжнародних профспілкових організацій та про вихід з них. Обирає делегатів на з’їзди, конгреси цих організацій та представників Профспілки до їх виборних органів;
 18. заслуховує повідомлення мандатної комісії з приводу змін у складі Центрального комітету і ревкомісії, виводить членів Центрального комітету та ревізійної комісії у разі дострокового припинення їх повноважень та затверджує повноваження членів Центрального комітету та ревізійної комісії, делегованих організаціями Профспілки на їх місце;
 19. затверджує зміни і доповнення до Статуту;
 20. обирає делегатів на з’їзд Федерації профспілок України (далі - ФПУ), делегує представників Профспілки до виборних органів ФПУ, міжнародних профспілкових та інших громадських організацій;
 21. звільняє та обирає голову Профспілки і його заступника(ів) відповідно до порядку, встановленого цим Статутом;
 22. здійснює заходи щодо надання організаціям Профспілки методичної, інформаційної, правової та іншої допомоги;
 23. затверджує символіку Профспілки;
 24. розглядає та приймає рішення з інших питань діяльності Профспілки, за винятком тих, які належать виключно до компетенції з’їзду;
 25. здійснює інші повноваження за рішенням з’їзду;
 26. може делегувати президії ЦК частину своїх повноважень.

Стаття 88. Формами роботи ЦК є пленарне засідання (пленум) і робота у комісіях.

Пленуми ЦК Профспілки проводяться при необхідності, але не рідше одного разу на рік. Пленум є правомочним за умови участі в ньому більше половини членів ЦК. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.

Стаття 89. У період між пленумами ЦК керівництво діяльністю Профспілки здійснює президія ЦК, яка формується з його членів, є йому підзвітною та підконтрольною.

До складу президії ЦК входять за посадою голова Профспілки, його заступник(и) та голова Молодіжної ради Профспілки.

Засідання президії проводиться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання президії правомочне при участі в ньому більше половини членів президії. Головує на засіданні президії голова Профспілки, а у разі його відсутності – один з його заступників або член президії, обраний на засіданні.

Повноваження президії ЦК Профспілки:

 1. організовує діяльність Профспілки в період між засіданнями Центрального комітету, координує роботу організацій Профспілки, спрямовану на виконання цього Статуту, рішень з’їзду, ЦК Профспілки та своїх рішень;
 2. скликає засідання Центрального комітету, вносить пропозиції щодо дати його проведення і порядку денного;
 3. визначає позицію Профспілки та проводить організаційні заходи щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів її членів;
 4. готує та вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях президії, ЦК, з’їзді питань, пов’язаних з реалізацією завдань Профспілки;
 5. розглядає проекти галузевих угод між Профспілкою та соціальними партнерами згідно з чинним законодавством України, інших угод, спрямованих на соціально-економічний захист членів Профспілки, контролює їх виконання;
 6. контролює включення регіональними, територіальними і первинними організаціями Профспілки основних показників Генеральної та галузевих угод до колективних договорів;
 7. приймає рішення щодо колективних дій організацій Профспілки на захист прав та інтересів її членів, щодо індивідуальних та колективних трудових спорів, проведення у разі необхідності зборів, мітингів, демонстрацій, страйків тощо в порядку, встановленому чинним законодавством;
 8. розглядає пропозиції і приймає рішення про звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування з питань забезпечення дотримання прав найманих працівників, внесення змін до законодавства чи прийняття нових актів, спрямованих на посилення соціального захисту;
 9. вносить пропозиції до ЦК щодо делегування представників до виборних органів Профспілки та ФПУ, органів управління соціальних страхових фондів, у яких згідно з чинним законодавством передбачається участь профспілок;
 10. забезпечує координацію дій всіх організацій Профспілки, їх виборних органів, вивчає їх практику роботи та поширює позитивний досвід;
 11. організовує навчання профспілкових кадрів та активу;
 12. приймає рішення про проведення засідання президії, скликання Центрального комітету, визначає їх дату та порядок денний;
 13. приймає рішення про створення в установленому порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, в тому числі для здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності, утворення фондів (солідарності, страхових, пенсійних, культурно-просвітницьких, з питань підготовки профспілкових кадрів та організації навчання профактиву тощо), кредитних спілок, навчальних, оздоровчих закладів, навчально-методичних центрів, виступає засновником чи співзасновником ЗМІ;
 14. приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ, організацій, утворених при Профспілці згідно із законодавством, затверджує їх статути та вносить зміни до них, визначає порядок розподілу коштів, отриманих від їх виробничої діяльності, призначає на посади та звільняє з роботи керівників утворених юридичних осіб;
 15. розглядає і затверджує бюджет Профспілки на поточний рік та звіт про його виконання;
 16. визначає асигнування на утримання виконавчого апарату Профспілки, його структуру, затверджує штатний розклад, розпоряджається коштами в межах асигнувань, визначених бюджетом;
 17. розпоряджається коштами від членських внесків та іншими коштами, що надійшли від громадян, підприємств, установ та організацій (в тому числі іноземних), або на інших підставах, не заборонених чинним законодавством;
 18. розглядає та приймає рішення з питань, пов’язаних з реалізацією права власності на профспілкове майно, визначає порядок управління ним;
 19. контролює своєчасність та повноту надходження відрахувань профспілкових внесків від організацій Профспілки; вивчає причини несплати профспілкових внесків, вносить пропозиції щодо їх усунення. Встановлює термін погашення боргу зі сплати профспілкових внесків;
 20. при подальших порушеннях фінансової дисципліни організацією вносить пропозицію до ЦК Профспілки щодо виключення її з Профспілки;
 21. затверджує положення, рекомендації, інструкції та інші нормативні документи, що регулюють діяльність Профспілки та її організацій;
 22. приймає рішення про вступ Профспілки до профспілкових об’єднань і міжнародних профспілкових організацій та про вихід з них, укладення з профспілками та профоб’єднаннями договорів (угод) про співпрацю;
 23. запроваджує відзнаки Профспілки, затверджує положення про них;
 24. приймає рішення щодо нагородження відзнаками членів Профспілки, подає клопотання про нагородження членів Профспілки державними нагородами і присвоєння їм почесних звань, нагородження відзнаками профоб’єднань, до складу яких входить Профспілка;
 25. затверджує зразки печаток, штампів, бланків Профспілки;
 26. призупиняє або відміняє дію постанов, рішень організацій Профспілки, які прийняті з порушенням чинного законодавства, Статуту, рішень з’їзду, пленумів ЦК Профспілки;
 27. приймає рішення про організацію проведення відпочинку, культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи членів Профспілки, в тому числі шляхом санаторно-курортного лікування, туризму, дитячого та студентського оздоровчого відпочинку, масової фізичної культури та спорту;
 28. організовує і здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;
 29. розглядає інші питання діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією з’їзду або Центрального комітету.

Стаття 90. Вищою посадовою особою Профспілки є голова Профспілки, який обирається з’їздом на термін п’ять років. Голова підзвітний з’їзду, а в період між з’їздами – Центральному комітету, президії ЦК.

Головою Профспілки може бути обраний громадянин України, який має вищу освіту, є членом Профспілки.

За посадою голова Профспілки є делегатом з’їзду Профспілки, головою Центрального комітету та президії ЦК.
Після досягнення пенсійного віку особи, що займають посади голови та заступника голови Профспілки, можуть перебувати на посаді не більше одного терміну. 
Як виняток, голова, заступник(и) голови Профспілки після досягнення віку, передбаченого абзацом 4 цієї статті, має право завершити термін свого перебування на посаді. 
Заступник(и) голови Профспілки обираються з’їздом на термін п’ять років.

За посадою заступник(и) голови Профспілки є делегатами з’їзду Профспілки, заступником(ами) голови Центрального комітету Профспілки.

Заступник(и) голови Профспілки підпорядковуються голові Профспілки. У разі відсутності голови Профспілки за його розпорядженням один з них виконує його обов’язки.

Звільнення з посади голови Профспілки і його заступника(ів) здійснюється відповідно до цього Статуту.

Голова Профспілки та його заступник(и) не можуть входити до складу виборних органів політичних партій і рухів.

Стаття 91. Повноваження голови Профспілки:

 1. організовує та спрямовує діяльність організацій Профспілки на виконання статутних завдань, рішень з’їзду, пленуму та президії ЦК, збереження єдності Профспілки;
 2. представляє без довіреності Профспілку в державних органах, органах місцевого самоврядування, у судах, у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями, у громадських організаціях, у засобах масової інформації, у міжнародних організаціях і може вдаватися до будь-яких дій в інтересах Профспілки, якщо це не суперечить законодавству;
 3. підписує Генеральну угоду, укладає галузеві угоди із соціальними партнерами Профспілки, згідно з чинним законодавством України;
 4. організовує навчання профспілкових кадрів та активу, надання практичної допомоги регіональним, територіальним та первинним організаціям, проводить консультації з актуальних питань діяльності Профспілки;
 5. формує виконавчий апарат Профспілки, регламентує й організовує його роботу, несе відповідальність за її ефективність, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників виконавчого апарату;
 6. приймає рішення про скликання засідання президії ЦК, організовує підготовку необхідних до розгляду матеріалів;
 7. організовує діяльність ЦК Профспілки та його президії, головує на засіданні президії та пленумі Центрального комітету, підписує їх постанови, протоколи, рішення тощо;
 8. укладає угоди стосовно інших напрямків діяльності Профспілки;
 9. розглядає скарги та заяви членів Профспілки, приймає щодо них необхідні рішення, веде особистий прийом членів Профспілки;
 10. розпоряджається коштами Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, здійснює господарську і фінансову діяльність Профспілки, підписує фінансові документи, видає розпорядження;
 11. несе персональну відповідальність за здійснення повноважень, наданих йому цим Статутом;
 12. укладає колективний договір з апаратом згідно з чинним законодавством України;
 13. вирішує інші поточні питання.

Стаття 92. Виконавчий апарат Профспілки складається з підрозділів, до компетенції яких належать питання організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного, фінансово-господарського забезпечення діяльності виборних органів Профспілки, а також з інших питань (навчання, оздоровлення і відпочинку членів Профспілки, розвитку фізичної культури, спорту, туризму, міжнародного співробітництва тощо), служби правової, економічної допомоги, технічні та інші інспекції, комісії та робочі групи тощо.

Голова Профспілки затверджує положення про відповідні підрозділи.

Виконавчий апарат Профспілки формується з числа спеціалістів, які мають відповідну освіту та професійну підготовку.

 

VIIІ. КОШТИ І МАЙНО ПРОФСПІЛКИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ І ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 93. Профспілка має повну фінансову самостійність. Профспілка може мати у власності кошти, цінні папери, земельні ділянки, будинки, споруди, транспорт, обладнання та інвентар, культурно-освітні, наукові, освітні, санаторно-курортні, туристичні, спортивні та інші заклади, а також інше майно, необхідне для забезпечення своєї статутної діяльності.

Стаття 94. Кошти Профспілки складаються з:

- профспілкових внесків,

- цільових внесків,

- відрахувань установ та навчальних закладів на культурно-масову, фізкультурно-спортивну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених галузевими, регіональними угодами та колективними договорами,

- безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, благодійних внесків організацій та приватних осіб,

- коштів від господарської діяльності створених Профспілкою в установленому порядку підприємств, установ, організацій;

- пасивних доходів (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування), а також коштів з інших джерел, не заборонених законодавством;

- вартості майна та послуг, отриманих первинними організаціями Профспілки від роботодавців згідно з положеннями колективних договорів (угод);

- інших надходжень, не заборонених законодавством, в тому числі часткової оплати вартості путівки на оздоровлення в санаторно-курортних, оздоровчих закладах членів Профспілки та членів їх родин; на туристичні подорожі, екскурсії; дольової участі або повного фінансування спільних заходів (нарад, навчань-семінарів, конференцій, з’їзду та інших); відшкодування витрат за проживання та харчування учасників заходів - членів Профспілки; фінансування статутної діяльності організацій Профспілки; відшкодування витрат на відрядження; безкоштовної передачі основних засобів; грошових виплат тощо.

Стаття 95. Щомісячні профспілкові внески встановлюються у розмірі:

1% від розміру місячної заробітної плати (основної, додаткової та інших заохочувальних та компенсаційних виплат), нарахованої працівнику – члену Профспілки (максимальна сума, з якої сплачується профспілковий внесок, це п’ятнадцять розмірів прожиткового мінімуму, встановленого чинним законодавством для працездатних осіб);

0,5% від законодавчо встановленого мінімального розміру стипендії – для студентів та учнів;

0,1% від мінімального розміру пенсії за віком – для непрацюючих пенсіонерів;

0,1% від суми мінімальної заробітної плати для членів Профспілки, що припинили роботу з поважних причин, передбачених законодавством України, тимчасово втратили роботу у зв’язку зі скороченням штатів чи ліквідацією установи, чи навчального закладу.

Членські профспілкові внески не сплачуються з сум оплати листка непрацездатності, матеріальної допомоги та профспілкових виплат, які мають разовий характер.

Стаття 96. Для виконання статутних завдань, проведення загальнопрофспілкових заходів, створення і підтримки загальнопрофспілкових фондів, навчання профспілкових кадрів, ведення діяльності, пов’язаної з членством у міжнародних та всеукраїнських профспілкових організаціях і об’єднаннях, утримання апаратів виборних органів Профспілки первинні організації Профспілки перераховують до організацій, вищих за рівнем, не менше 30 відсотків від загальної суми (валового збору) зібраних внесків.

Виборні органи регіональних організацій Профспілки визначають для територіальних організацій, які вони об’єднують, розміри відрахувань на свою діяльність.

Розмір і термін сплати регіональними організаціями внесків до Профспілки встановлюються рішеннями з’їзду, ЦК Профспілки, даним Статутом.

Кошти профспілкового бюджету Профспілки витрачаються на підставі кошторису, затвердженого президією ЦК. Кожна регіональна організація може отримувати з бюджету ЦК відповідну частину коштів на витрати, пов’язані з виконанням загальнопрофспілкових програм і статутних завдань, в разі дотримання фінансової дисципліни і відповідно до рішення виборних органів Профспілки.

Контроль за повним і своєчасним надходженням і витрачанням профспілкових внесків здійснює ревізійна комісія Профспілки.

Стаття 97. Організації Профспілки, що не здійснюють відрахувань від загальної суми (валового збору) зібраних внесків до організацій, вищих за рівнем, на їх статутну діяльність або відраховують їх у розмірі, нижчому за встановлений, без поважних причин протягом трьох місяців, рішенням президії комітету організації відповідного рівня можуть бути позбавлені права отримувати правову, матеріальну, інформаційну допомогу тощо, а їх представники – права голосу на засіданнях виборних органів Профспілки. Після погашення заборгованості ці права поновлюються автоматично.

Стаття 98. Доходи Профспілки використовуються виключно для фінансування видатків на забезпечення діяльності Профспілки, її організацій, реалізації мети, завдань та напрямків діяльності, визначених в Статуті та положеннях про організації Профспілки.

Стаття 99. Кошти Профспілки витрачаються профорганами всіх рівнів згідно із затвердженими річними бюджетами та окремими (цільовими) кошторисами на:

 • представництво та захист трудових і соціально-економічних прав, інтересів членів Профспілки, виконання інших повноважень, передбачених цим Статутом;
 • підготовку, ведення колективних переговорів, укладення Генеральної угоди, галузевих угод, колективних договорів, забезпечення виконання, здійснення контролю за їх виконанням;
 • попередження, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), підготовку, здійснення передбачених законодавством заходів;
 • підготовку, проведення, участь у проведенні з’їздів, засідань виборних органів (комітетів і їх президії), комісій, конференцій, координаційних зустрічей, зборів, семінарів, нарад, круглих столів, форумів, фестивалів, змагань, спартакіад, турнірів, конкурсів, оглядів, виставок, святкових, інших заходів Профспілки, її організацій (в тому числі організаційні витрати на оренду залу, технічні засоби, послуги зв’язку, харчування, проживання, придбання канцелярської продукції, інформаційних матеріалів, квітів для оформлення зали та інше);
 • організацію переговорів, консультацій, інших заходів з соціальними партнерами та іншими суб’єктами;
 • організацію та проведення колективних мирних, масових заходів Профспілки на захист прав та інтересів членів Профспілки (збори, пікетування, мітинги, демонстрації, страйки та інше, підтримка їх учасників);
 • заходи солідарної підтримки профспілок, організацій Профспілки, профспілкових об’єднань, організацію, участь в організації солідарних акцій з іншими профспілками, профспілковими організаціями, об’єднаннями;
 • правову роботу, в т. ч. надання безоплатної правової допомоги членам та організаціям Профспілки, представництво в міжнародних та українських судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, в комісіях з трудових спорів, комісіях з розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, перед роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;
 • відшкодування організаціям Профспілки, членам Профспілки вартості юридичних, консультаційних, інформаційних, інших послуг, оплачених ними під час представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
 • розроблення, замовлення проектів законів, нормативно-правових актів, загальнодержавних, галузевих та інших програм, інформаційних матеріалів, експертних, аналітичних досліджень, придбання матеріалів експертиз, соціологічних опитувань та інших висновків;
 • організацію і проведення заходів громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням належних, безпечних та здорових умов праці, нарахуванням і виплатою заробітної плати, нормуванням праці, створення та утримання правових, технічних інспекцій праці;
 • участь у роботі профспілкових, в т. ч. міжнародних, об’єднань, заходів, що ними проводяться, сплата відповідних внесків;
 • міжнародну роботу, в т. ч. на зв’язки з профспілками інших країн, участь у міжнародних профспілкових заходах, програмах, проектах, роботі міждержавних організацій (відшкодування витрат на відрядження профспілковим кадрам та профспілковому активу, які беруть участь у міжнародних заходах; представницькі витрати; оплата проживання, харчування, послуг перекладачів; придбання сувенірної продукції; транспортні витрати тощо; відрахування членських профспілкових внесків міжнародним профспілковим об’єднанням і організаціям тощо);
 • організацію та забезпечення навчання штатних профспілкових працівників, активістів і членів Профспілки;
 • реалізацію молодіжної політики Профспілки, та організацію проведення заходів з роботи з молоддю;
 • участь у реалізації державних, територіальних та інших програм житлового будівництва з метою забезпечення житлом членів Профспілки та їх сімей;
 • недержавне пенсійне, інші види страхування членів Профспілки;
 • видатки на медичне страхування, медичну допомогу, обслуговування та лікування у медичних закладах, придбання медикаментів, часткову компенсацію закладам охорони здоров’я вартості платних послуг з лікування членів Профспілки та членів їх родин, виходячи з фінансових можливостей;
 • придбання, повне або часткове фінансування санаторно-курортних, оздоровчих, реабілітаційних путівок для членів Профспілки та членів їх сімей, а також придбання (реалізацію) дитячих путівок до дитячих оздоровчих закладів, придбання путівок на туристичні подорожі, екскурсії для членів Профспілки та членів їх сімей, організацію доставки до оздоровчих закладів, місць відпочинку та повернення тощо;
 • створення та утримання підприємств, установ, організацій, фондів (солідарності, страхових, пенсійних, культурно-просвітницьких, з питань підготовки профспілкових кадрів та організації навчання профактиву тощо), кредитних спілок, навчальних, оздоровчих, культурно-освітніх, інших закладів, правових, навчально-методичних та інших центрів, на заснування або співучасть у заснуванні ЗМІ тощо;
 • внески до статутних фондів інших юридичних осіб, придбання паїв, часток та інших майнових прав у юридичних особах, придбання цінних паперів (акцій, облігацій, векселів тощо);
 • придбання, оренду, утримання, ремонт та благоустрій будівель (частин будівель, офісів, приміщень), споруд, земельних ділянок, майнових комплексів, транспортних засобів, обладнання, комп’ютерної, іншої офісної, побутової техніки, меблів, інвентарю, інших засобів та матеріалів, їх технічне обслуговування, модернізацію, реконструкцію, ремонт; а також іншого майна;
 • замовлення, придбання товарів, робіт, послуг, у т. ч. для колективного використання, оплату банківських, юридичних, нотаріальних, аудиторських, консультаційних, експлуатаційних та комунальних послуг; зв’язку (в тому числі мобільного та стаціонарного), послуг з абонентського обслуговування програмного забезпечення, послуг з системного адміністрування, електронних сервісів, доступу до мережі Інтернет, придбання комп’ютерних програм, програмного забезпечення та ліцензій, розробку, запуск та підтримку веб-сайтів тощо;
 • сплату судових зборів, відшкодування витрат представнику в суді, страхування майнових інтересів; представницькі витрати;
 • списання дебіторської та кредиторської заборгованості, списання необоротних активів (основних засобів, малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів) тощо;
 • придбання необоротних активів (основних засобів, малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів тощо);
 • витрати виборних органів Профспілки, її організацій, у тому числі на оплату праці працівників виконавчих апаратів цих органів (основна, додаткова зарплата, премія, матеріальна допомога, інші заохочувальні та компенсаційні виплати тощо) з нарахуваннями; винагороди за цивільно-правовими договорами; службові відрядження, проїзд міським транспортом; витрати на транспортні послуги, пенсійне, медичне страхування профспілкових кадрів; відшкодування витрат та вартості ритуальних послуг, пов’язаних із похованням;
 • утримання дитячих оздоровчих закладів, що знаходяться на балансі Профспілки, її організацій (благоустрій території, утримання приміщень, обладнання, комунальні послуги, зв’язок, банківські витрати, друкування бланків путівок, пожежне страхування, витрати на страхування дітей, відрядження, витрати на придбання матеріалів, основних засобів, витрати на обслуговування комп’ютерної техніки і комп’ютерних програм, витрати на харчування, медичне та культурне обслуговування тощо);
 • культурно-масову роботу Профспілки, її організацій (організація та проведення екскурсійних, туристичних, творчих, корпоративних та інших заходів для членів Профспілки, членів їх сімей та трудових колективів, організація відвідування театральних, концертних, видовищних, розважальних закладів; організація та проведення фестивалів, конкурсів; придбання пам’ятних подарунків учасникам та переможцям; виготовлення друкованої продукції для забезпечення культурно-масових заходів, новорічно-різдвяних свят, придбання новорічних подарунків, квитків на новорічно-різдвяні заходи; оренду приміщень палаців культури, клубів, театрів, кіноконцертних залів для організації масових культурно-мистецьких заходів; придбання музичних інструментів та сценічних костюмів для гуртків аматорської художньої самодіяльності та клубів; оплата послуг акторів, режисерів, членів журі, кінооператорів для організації та проведення свят; придбання квитків на видавницькі заходи, придбання квітів, вінків тощо);
 • фізкультурно-спортивну роботу Профспілки, її організацій (проведення спартакіади, чемпіонатів, турнірів, змагань з окремих видів спорту тощо; фінансування спортивних товариств; компенсацію витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю; користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами; придбання спортивної форми, оплата харчування, проживання та транспортних послуг учасників спортивно-масових заходів, оплата праці суддів, фахівців з фізкультурної та спортивно-масової роботи, медичного та обслуговуючого персоналу; придбання нагородної атрибутики; виготовлення та придбання сувенірної та друкованої продукції);
 • організацію та проведення урочистих заходів (з нагоди загальнодержавних і професійних свят, ушанування ветеранів війн, ветеранів Чорнобиля, ветеранів праці, відзначення ювілейних дат, інші урочисті події);
 • соціальне обслуговування членів Профспілки, ветеранів праці, учнів та студентів навчальних закладів, придбання відповідних товарів, надання послуг;
 • заходи соціального захисту працівників виконавчих апаратів виборних органів;
 • заохочення профспілкових активістів, членів Профспілки, компенсацію їм витрат у зв’язку з виконанням громадських обов’язків, індивідуальні виплати відповідно до умов колективних договорів, рішень виборних органів Профспілки;
 • надання членам Профспілки виплат чи відшкодування, цільової та нецільової благодійної допомоги, матеріальної допомоги на оздоровлення, заохочень (зокрема святкових, ювілейних тощо), винагород, в тому числі у не грошовій формі: знаки, почесні грамоти, медалі, дипломи, подяки, квіти, сувеніри, призи, дарунки, надання грошової допомоги на поховання, відшкодування витрат та вартості ритуальних послуг, пов’язаних із похованням, тощо;
 • надання поворотної фінансової допомоги членам Профспілки;
 • здійснення заходів, направлених на популяризацію профспілкового руху, усвідомлення суспільством важливості ролі профспілок, залучення до членства у Профспілці;
 • проведення, забезпечення публічних інформаційних заходів на підтримку профспілкової позиції чи дій, інформаційно-видавничу діяльність, друкування методичних та інформаційних матеріалів;
 • виготовлення, придбання профспілкової символіки, нагородної та іншої атрибутики;
 • передплату періодичних видань та придбання літератури;
 • організаційні витрати для забезпечення діяльності виборних органів Профспілки, її організацій (канцелярські, поштові, транспортно-експедиторські послуги, друкарські витрати тощо);
 • надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги організаціям Профспілки, громадським об’єднанням, закладам освіти, культури, охорони здоров’я, науки, підвідомчим суб’єктам, соціальним та іншим спорідненим за інтересами закладам;
 • співробітництво з культурними, медичними, освітніми, спортивними, туристичними, іншими громадськими об’єднаннями, надання їм фінансової та іншої допомоги;
 • надання фінансової допомоги благодійним фондам як у грошовій, так і в натуральній формі;
 • цільову та нецільову благодійну допомогу, благодійні внески, в тому числі учасникам АТО та бойових дій, членам їх сімей; військовим частинам, добровольчим територіальним об’єднанням оборони, волонтерським організаціям; придбання медичних препаратів для військових, що брали участь в АТО;
 • оплату оренди землі;
 • відрахування членських внесків вищим за рівнем організаціям Профспілки, профспілковим об’єднанням;
 • забезпечення інших напрямків статутної діяльності Профспілки, її організацій.

Профспілка має право безкоштовної передачі необоротних активів (основних засобів, малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів тощо).

Стаття 100. Первинні організації самостійно розпоряджаються коштами, які залишаються після перерахування внесків до вищих за рівнем організацій Профспілки, так само як і вищі організації – перерахованими їм коштами.

За поданням первинних організацій Профспілки Центральний, Кримський республіканський, обласні, Київський міський комітети Профспілки приймають рішення про ведення централізованого бухгалтерського обліку грошових коштів цих організацій з метою ефективного їх використання.

Стаття 101. Кошти і майно Профспілки та її організацій є їх власністю.

Профспілка та її організації є неприбутковими організаціями та, відповідно, не є платниками податку на прибуток підприємств згідно з положеннями податкового законодавства України.

Майно, доходи (прибутки) Профспілки, організацій Профспілки або їх частини не підлягають розподілу серед її членів (засновників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів виборних органів Профспілки, організацій Профспілки та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Профспілки та її організацій використовуються виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

Стаття 102. Організації Профспілки володіють, користуються, розпоряджаються існуючим майном. Профспілка за рішенням відповідних Виборних органів може передавати в оперативне управління майно, яке перебуває в її власності. В разі реалізації майна Профспілки кошти спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності Профспілки, на виконання статутних завдань після сплати податків, передбачених законодавством України.

Позбавлення Профспілки права власності, а також права володіння та користування майном може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством.

Стаття 103. Управління та розпорядження коштами і майном Профспілки здійснюються в порядку і в межах, визначених з’їздом, конференцією, зборами, комітетом або президією відповідного виборного органу Профспілки згідно з наданими правами та компетенцією.

Стаття 104. Профспілка та її виборні органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями членів Профспілки, а члени Профспілки не несуть відповідальності за зобов’язаннями Профспілки та її виборних органів.

У Профспілці, організаціях Профспілки відсутні вигодоодержувачі та кінцеві бенефіціарні власники (контролери).

 

ІХ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 105. Ревізійні комісії організацій Профспілки усіх рівнів обираються на з’їзді, конференціях, зборах на той же термін, що й виборні профспілкові органи.

Ревізійні комісії на своїх засіданнях обирають голову комісії та його заступника.

В організаціях Профспілки чисельністю до 15 членів ревізійні комісії не обираються. Їх функції здійснює ревізійна комісія вищої за рівнем організації Профспілки.

Комісія підзвітна і підконтрольна відповідно з’їзду, конференції, зборам і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством, цим Статутом та положенням про неї, яке затверджується відповідно з’їздом, конференцією, зборами. Кількісний і персональний склад комісії визначається з’їздом, конференцією, зборами.

Стаття 106. Ревізійні комісії Профспілки всіх рівнів мають такі повноваження:

 1. здійснюють контроль за:

а) виконанням положень Статуту, рішень з’їздів, конференцій, зборів, виборних органів відповідного рівня;

б) дотриманням норм внутрішньоспілкової демократії, принципів соціальної справедливості, гласності, економічного, правового та професійного захисту працівників державних установ;

в) формуванням та виконанням профспілкового бюджету та кошторисів організації відповідного рівня;

г) повним і своєчасним надходженням і перерахуванням профспілкових внесків від відповідних організацій до вищих організацій Профспілки;

д) ефективністю використання коштів і майна відповідних організацій Профспілки;

є) цільовим використання організаціями Профспілки коштів.

 1. перевіряють:

а) дотримання режиму економії, стан фінансової та розрахункової дисципліни між профспілковими організаціями;

б) фактичну наявність коштів і матеріальних цінностей у матеріально відповідальних осіб та забезпеченість їх збереження;

в) збереження грошових і матеріальних цінностей та профспілкового майна;

г) стан обліку членів Профспілки, ведення діловодства, своєчасність розгляду пропозицій, заяв і скарг членів Профспілки.

 1. аналізують правильність ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності.

Ревізійна комісія Профспілки має виключне право ревізувати виконання бюджету та фінансово-господарську діяльність Профспілки.

Ревізійна комісія Профспілки надає методичну і практичну допомогу ревізійним комісіям організацій Профспілки, бере участь в навчанні їх членів, узагальнює та розповсюджує кращий досвід ревізійної роботи. 

Перевірка роботи з вищезгаданих питань проводиться не рідше одного разу на рік.

Комісії всіх рівнів взаємодіють і підтримують відносини між собою з метою досягнення об’єктивного і ефективного результату в роботі.

Стаття 107. Засідання ревізійних комісій відбуваються у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Стаття 108. Ревізійні комісії звітують про свою діяльність на зборах, конференціях, з’їзді одночасно зі звітами профспілкових органів.

Стаття 109. Ревізійна комісія несе відповідальність за якість і достовірність проведених ревізій.

Стаття 110. Члени Профспілки можуть брати участь у засіданнях ревізійної комісії. У свою чергу члени комісії можуть брати участь в роботі пленуму ЦК Профспілки, а також усіх профспілкових органів відповідного рівня з правом дорадчого голосу.

Стаття 111. Член Профспілки не може одночасно обиратися до складу ревізійної комісії та іншого виборного органу у своїй організації.

Стаття 112. Мандатна комісія обирається на з’їзді Профспілки, конференції регіональної, територіальної організації одночасно з виборами відповідного виборного органу Профспілки з числа делегатів на той самий строк повноважень. Порядок і зміст її роботи визначається Положенням про мандатну комісію, яке затверджується відповідно з’їздом, конференцією.

Стаття 113. Мандатна комісія в період між з’їздами, конференціями проводить перевірку повноважень членів виборних органів Профспілки всіх рівнів у разі обрання їх шляхом прямого делегування, а також у разі відкликання або заміни членів виборного органу, і вносить щодо них пропозиції на засідання відповідного комітету Профспілки.

Мандатна комісія розглядає заяви та документи профспілкових організацій, які виявили бажання стати на облік до організацій Профспілки відповідного рівня, приймає рішення та виносить його на затвердження президії відповідного комітету.

Стаття 114. Засідання мандатної комісії проводяться у разі необхідності.

 

Х. ПРИПИНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 115. Профспілка та її організації припиняють свою діяльність у зв’язку з їх реорганізацією чи ліквідацією згідно з чинним законодавством України.

Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Профспілки, її організацій, порядок використання майна, що залишилось після ліквідації, приймається відповідно з’їздом, конференцією, зборами.

Стаття 116. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Профспілки, її організацій приймається не менше ніж двома третинами голосів делегатів, присутніх на з’їзді, конференції, зборах.

Стаття 117. З’їзд, конференція, збори приймають рішення про передачу майна та коштів (активів), що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету; призначають ліквідаційну комісію, яка діє відповідно до законодавства та рішень з’їзду, конференції, зборів.

Стаття 118. Припинення чи заборона діяльності Профспілки, її організацій на інших підставах (примусовий розпуск) можуть здійснюватися лише за рішенням суду відповідно до законодавства. У цьому випадку скликається позачерговий з’їзд Профспілки.

Стаття 119. Рішення про примусовий розпуск організації Профспілки не тягне за собою розпуск Профспілки. Примусовий розпуск організації Профспілки тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та втрату прав юридичної особи з обов’язковим повідомленням через засоби масової інформації.

 

ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 120. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням з’їзду, ЦК Профспілки в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту їх затвердження з’їздом чи ЦК Профспілки.

Стаття 121. З питань, які не регламентовані цим Статутом, Центральний комітет приймає окремі рішення.


© 2023 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424