м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

ІНСТРУКЦІЯ ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТІВ ТА ВИБОРІВ 2019-2020 рр.

 13.12.19


ІНСТРУКЦІЯ ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  ЗВІТІВ ТА ВИБОРІВ

1. Загальні положення.

      1.1. Звіти і вибори профспілкових органів проводяться в усіх організаціях Профспілки, починаючи з первинної, відповідно Статуту Профспілки та цієї Інструкції, у терміни проведення звітно-виборної кампанії у Профспілці, визначені ЦК Профспілки, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Ревізійні, мандатні комісії організацій Профспілки обираються одночасно з профспілковими органами і підзвітні зборам, конференції, з’їзд.

 Рішення про порядок скликання звітно-виборних зборів, конференції, з’їзду, порядок денний, норми представництва приймаються комітетами організації Профспілки відповідного рівня і оголошується не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до зборів; не пізніше ніж за один місяць – до конференції; не пізніше ніж за два місяці до з’їзду.

 Кількісний склад і порядок формування виборних органів встановлюють збори, конференція, комітети, Центральний комітет. Виборні органи організацій Профспілки утворюються з членів Профспілки шляхом виборів або делегування з подальшим затвердженням на з’їзді, пленумі ЦК, конференції, засіданні відповідного комітету.

          1.2. Члени Профспілки мають право обирати і бути обраними до складу профспілкових органів на зборах, конференції чи з'їзді, у тому числі вносити свою кандидатуру для обрання делегатом, членом або керівником профспілкового органу.

Вибори профспілкових органів проводяться в умовах широкого обговорення, вільного виявлення думок усіх членів Профспілки. Кандидатури до складу профорганів на виборні посади всебічно обговорюються в організаціях Профспілки усіх рівнів.

1.3. Звітні доповіді профспілкових органів попередньо обговорюються і затверджуються на засіданнях комітетів, а звіти ревізійних комісій – на їх засіданнях.

1.4. Звітно-виборні профспілкові збори є правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів організації Профспілки. Конференції та з’їзди правомочні, якщо в них беруть участь не менше двох третин обраних делегатів.

1.5. Для ведення звітно-виборних зборів, конференції, з’їзду відкритим голосуванням обирається робоча президія. Вона скеровує їх роботу і несе повну відповідальність за правильність проведення, дотримання вимог Статуту та цієї Інструкції.

Рішенням зборів, конференцій, з’їздів можуть також обиратися їх робочі органи:

 • мандатна комісія – для перевірки повноважень делегатів конференції чи з’їзду, а також делегованих до складу виборного профоргану;
 • секретаріат – для організації запису на виступи, відміток про черговість надходження заявок, для роботи з телеграмами, листами, скаргами, що надійшли, розшифрування стенограми або звукозапису, візування текстів виступів, надання допомоги президії з інших організаційних питань;
 • редакційна комісія – для підготовки (доопрацювання) проектів постанов зборів (конференції, з’їзду), передачі матеріалів для засобів масової інформації;
 • лічильна комісія (лічильники) – для підрахунку голосів при відкритому голосуванні або проведення закритого (таємного) голосування. У нечисленних організаціях функції лічильної комісії може виконувати президія зборів або, за її дорученням, один із членів Профспілки.

  1.6. Збори, конференція, з’їзд можуть утворювати інші робочі органи для сприяння їх проведенню та відкритості їх роботи.

2. Висунення та обговорення кандидатур до складу профспілкових органів.

  2.1. Вибори профспілкових органів або визнання повноважень делегованих членів проводяться після обговорення зборами, конференцією, з’їздом звітної доповіді відповідного профоргану і доповіді ревізійної комісії та прийняття по них рішень. 

2.2 За згодою учасників зборів, конференції, з’їзду постанова може обговорюватись під час роботи лічильної комісії.

2.3. Перед проведенням виборів збори, конференція, з’їзд попередньо визначають кількісний склад виборного профспілкового органу. Це не обмежує права учасників зборів, конференції, з’їзду вносити до списку для голосування будь-яку кількість кандидатур. Рішення щодо кількісного складу, висунення і обговорення кандидатур до профоргану, що обирається, приймаються відкритим голосуванням.  Пропозиції по кількісному та персональному складу комітетів, ревкомісій та їх голів можуть вноситися як безпосередньо на зборах, конференціях, з’їздах, так і завчасно, як від імені колегіальних органів, так і особисто членом Профспілки. На звітно-виборних зборах, конференціях, з’їздах можуть скликатися наради представників делегацій для того, щоб попередньо визначити кандидатури до нового складу профоргану, ревкомісії. З цією метою збори, конференція, з’їзд можуть утворювати комісії.  Ці комісії можуть також формуватися завчасно профорганами, що звітують, для визначення та організації обговорення кандидатур у структурах організацій профспілки. Комісія подає зборам, конференції, з’їзду список усіх висунутих кандидатур та свої пропозиції по них, результати обговорення членами профспілки.  До складу профспілкового органу можуть висуватися кандидатури з числа членів Профспілки, які відсутні на зборах, не є делегатами.Пропозиції про припинення висунення кандидатур виносяться на голосування.

 2.4. Делегування до складу комітетів, інших профорганів проводиться, як правило, разом з виборами делегатів на звітно-виборній конференції, з’їзді, а в особливих випадках – окремим рішенням зборів, конференції, комітету профспілки. Профспілкові органи обираються за рішенням зборів, конференцій, з’їздів відкритим або таємним голосуванням незалежно від того, як вони формуються: безпосередньо на звітно-виборних зборах, конференціях, з’їздах чи прямим делегуванням. У випадку формування профоргану шляхом делегування, мандатна комісія конференції, з’їзду має перевірити подані документи на делегованих членів, доповісти свої висновки конференції, з’їзду, які приймають рішення про визнання (невизнання) їх повноважень. Член профспілкового органу, якого обрано прямим делегуванням, може бути відкликаний органом у тому ж порядку, в якому проводилося делегування.

 2.5. Учасники зборів, делегати конференцій, з’їзду можуть обговорювати усі висунуті кандидатури персонально. Кожен з них має необмежене право аргументованого відводу кандидатур. Пропозиції про припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури виносяться на голосування. Після обговорення кандидатури, щодо якої надійшли відводи, у кожному окремому випадку вирішується питання про те, включити чи не включити її до списку для голосування. Кандидатури, проти яких не було заперечень, включаються до списку без голосування.

3. Порядок голосування.

 3.1. Перед початком голосування (після висунення кандидатур) збори, конференція, з’їзд приймають рішення про форму голосування (відкрита чи таємна), яку будуть використовувати при проведенні:

- виборів голови організацій Профспілки, його заступника (заступників);

- обрання комітету, ревізійної та мандатної комісій, делегатів чи делегованих представників до виборних органів вищого рівня.

3.2. Організація проведення голосування, підрахунок голосів покладається на лічильну комісію, яка обирається рішенням зборів, конференції, з’їзду. Лічильна комісія на своєму організаційному засіданні обирає голову та секретаря комісії, про що складається протокол № 1. За дорученням комісії її голова або інший член комісії оголошує делегатам конференції протокол № 1, який береться до відома, і роз’яснює порядок голосування.

3.3. У голосуванні з виборів голови, його заступника (заступників), членів виборних профорганів, ревізійної та мандатної комісій, беруть участь лише члени Профспілки відповідної первинної організації, делегати конференції, з’їзду. При відкритому голосуванні по кожній кандидатурі підраховуються усі голоси, подані «за», «проти», «утримались» (делегати конференції з’їзду голосують мандатами або спеціальними картками). Результати відкритого голосування доповідаються зборам, конференції, з’їзду, затверджуються відповідною постановою та заносяться до протоколу зборів, конференції, з’їзду.

  3.4. Закрите (таємне) голосування проводиться у такому порядку:

 • перед початком голосування лічильна комісія приймає рішення про визначення часу та місця на виготовлення бюлетенів для голосування;
 • готує бюлетені для таємного голосування, макети бланків яких попередньо затверджені рішеннями виборних організацій Профспілки, що завіряються печаткою (штампом) та підписом голови лічильної комісії. У бюлетені прізвища кандидатур вносяться за рішенням лічильної комісії в алфавітному порядку або у порядку їх внесення. За рішенням конференції, з’їзду, також можуть вказуватись посади кандидатур, внесених до бюлетенів;
 • готує скриньку для голосування: опломбовує її, у визначеному за рішенням лічильної комісії порядку ( проставляє підпис, печатку при пломбуванні тощо)
 •  лічильна комісія видає кожному учаснику зборів, делегату конференції, з’їзду (делегатам
 •  за пред’явленням мандата чи спеціальної картки) по одному екземпляру бюлетеня із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові та інших даних (відповідно рішення лічильної комісії) кандидатур для голосування і робить про це відмітку у списку учасників зборів, делегатів;
 • учасники зборів, делегати мають навпроти прізвища кандидата, якого підтримують на виборну посаду, проставити позначку «+», «V», або іншу (відповідно рішення лічильної комісії).
 •  у разі не підтримання жодного кандидата, відповідна позначка проставляється навпроти напису «Не підтримую жодного кандидата» (у разі якщо такий напис передбачено затвердженим макетом бланку бюлетеня);
 • після голосування лічильна комісія розкриває скриньки з бюлетенями, і проводить підрахунок голосів у відведеному для цього приміщенні або у присутності учасників зборів, конференції, з’їзду, якщо буде прийнято таке рішення;
 •  про результати голосування лічильна комісія складає протокол № 2, в якому вказується кількість голосів, поданих «за», «проти», «утримались» по кожній кандидатурі.

    Протокол підписують усі члени лічильної комісії. Якщо протокол більшістю членів лічильної комісії не підписаний, він може бути визнаний недійсним, про що збори, конференція, з’їзд приймають відповідне рішення;

- лічильна комісія доповідає зборам, конференції, з’їзду про результати голосування. Підсумки виборів затверджуються зборами, конференцією, з’їздом та приймається відповідна постанова.

3.4.1. Учасникам зборів, конференції видається по два бюлетені: один з виборів керівників організаційних ланок Профспілки, другий — з виборів членів виборного органу. Обрані керівники вважаються також обраними до складу комітету.

3.4.2. Недійсними є бюлетені невстановленої форми, а з виборів керівників профорганів — і ті бюлетені, в яких залишено дві або більше кандидатур.

 3.4.3. Обраними вважаються особи (керівники та члени виборних органів), за яких проголосувало більше половини членів Профспілки, присутніх на зборах, делегатів конференції, з’їзду, що взяли участь у голосуванні, за наявності кворуму. Якщо за підсумками голосування до складу профспілкового органу обрано більше чи менше членів, ніж це було встановлено, збори, конференція, з’їзд можуть прийняти рішення про затвердження складу профоргану в новій кількості за результатами голосування. У випадку, коли більшість учасників зборів, делегатів конференції, з’їзду проголосує за раніше встановлений кількісний склад профоргану, то знову проводиться обговорення висунутих кандидатур і повторне голосування, або приймається рішення зборів, конференції з’їзду про обрання виборного органу у визначеній кількості за відносною більшістю голосів (принцип рейтингового голосування). Якщо за результатами голосування щодо виборів делегатів конференції їх виявиться більше, ніж треба за нормою представництва, то проводиться  повторне обговорення висунутих кандидатур і повторне голосування по них. 

3.5 По членах комітету, ревізійної комісії, які обрані прямим делегуванням за результатами доповіді та висновків мандатної комісії, конференцією, з’їздом приймається постанова про затвердження їх повноважень. Склад обраних до комітету, ревізійної і мандатної комісій, делегатів конференції, з’їзду вноситься до протоколу зборів, конференції, з’їзду.

4. Прикінцеві положення.

  4.1. Члени виборних профспілкових органів, які були обрані або делеговані до них, але втратили зв’язок з організацією Профспілки через зміну місця роботи, проживання або з інших причин виводяться зі складу профспілкового органу на його засіданні, пленумі відкритим голосуванням на підставі особистої заяви або подання організації, яка делегувала свого представника. Член Профспілки, обраний до складу виборного органу, ревізійної чи мандатної комісії, який не виконує належним чином громадських обов’язків, може бути переобраний у тому ж порядку, згідно з яким його було обрано.

   4.2. Дострокові вибори (перевибори) виборного органу можуть бути проведені на вимогу не менше н однієї третини членів організації Профспілки або членів цього органу, а керівника – на вимогу не менше ніж двох третин членів організації Профспілки за рішенням виборного профоргану.

    4.3 Звільнення з посади керівників виборних органів у зв’язку із закінченням терміну повноважень, порушеннями норм Статуту, неналежним виконанням посадових обов’язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органу, який їх обирав. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів організації Профспілки. Звільнення означених осіб на інших підставах, передбачених трудовим законодавством, здійснюється за рішенням комітету відповідного рівня на його засіданні.

 4.4. Усі матеріали закритого (таємного) голосування пакетуються, засвідчуються печаткою і підписами членів лічильної комісії та передаються відповідному профспілковому органу на зберігання до наступних виборів. Проведення звітно-виборних зборів, конференцій, з’їзду оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем робочої президії. Усі документи подаються до вищого, у порядку підпорядкування профспілкового органу, на бланку відповідного профоргану за підписом керівника, який завіряється печаткою.

4.5. Анкета делегата конференції, з’їзду заповнюється та підписується власноручно та завіряється печаткою профоргану, який його обрав.

 

 © 2023 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424