м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

Типова інструкція про проведення виборів профспілкових органів

 12.06.18


Типова інструкція про проведення виборів профспілкових органів

 

(Розглянуто на президії Федерації профспілок України і рекомендовано профспілковим організаціям усіх структур членських організацій 22.04.1994)

1. Загальні положення

Вибори профспілкових органів проводяться у строки, встановлені статутом відповідної профспілки.

   Ревізійні комісії профспілкових організацій обираються одночасно з профспілковими органами і підзвітні зборам, конференціям, з'їздам.  Рішення про звітно-виборні збори, конференції, з'їзди приймаються відповідними профспілковими органами.

    Формування профспілкових органів, ревізійних комісій проводиться знизу доверху шляхом обрання безпосередньо на зборах, конференціях або делегування (виборів) представників профспілкових, членських організацій до органу, необхідність функціонування якого вони визначають. Рішення про створення і порядок формування керівних і виконавчих органів профспілок, норму представництва, а також про порядок обрання керівників профорганів приймаються на зборах, засіданнях профорганів, конференціях, з'їздах.

  Члени профспілки мають право обирати і бути обраними у профспілкові органи на конференції чи з'їзді, у тому числі вносити свою кандидатуру для обрання делегатом, членом або керівником профспілкового органу.

   Вибори профспілкових органів проводяться в умовах широкої демократії та гласності. Кандидатури до складу профорганів на виборні посади слід всебічно обговорити у профспілкових організаціях усіх рівнів. Звітні доповіді профспілкових органів попередньо обговорюються і затверджуються на засіданнях комітетів, рад, а звіти ревізійних комісій — на їх засіданнях. Звітно-виборні профспілкові збори є правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів профспілкової організації. Конференції та з'їзди правомочні, якщо в них беруть участь не менше двох третин обраних делегатів.

  Для ведення звітно-виборних зборів, конференції, з'їзду відкритим голосуванням обирається президія. Вона керує роботою цього органу і несе повну відповідальність за правильність їх проведення, дотримання вимог статуту та Інструкції про проведення виборів профспілкових органів.

 • Рішенням зборів, конференцій, з'їздів можуть також обиратися їх робочі органи:
 • мандатна комісія — для перевірки повноважень делегатів конференції чи з'їзду;
 • секретаріат — для організації запису на виступи, відміток про черговість їх надходження, для роботи з телеграмами, листами, скаргами, що надійшли, розшифрування стенограми або звукозапису, візування текстів виступів, подання допомоги президії з інших організаційних питань;
 • редакційна комісія — для підготовки (доопрацювання) проектів постанов зборів (конференції, з'їзду), передачі матеріалів для засобів масової інформації;
 • лічильна комісія (лічильники) — для підрахунку голосів при відкритому голосуванні або проведення закритого (таємного) голосування.  

      У нечисленних організаціях функції лічильної комісії може виконувати президія зборів або за її дорученням один із членів профспілки. Збори, конференція, з'їзд можуть утворювати інші робочі органи для сприяння кращому їх проведенню та розширення гласності їх роботи.

2. Висунення та обговорення кандидатур до складу профспілкових органів

Вибори профспілкових органів або визнання повноважень делегованих членів проводяться після обговорення зборами, конференцією, з'їздом звітної доповіді відповідного профоргану і доповіді ревізійної комісії та прийняття по них рішення.

За згодою учасників зборів, конференції, з'їзду постанова може прийматися під час роботи лічильної комісії. Перед проведенням виборів збори, конференція, з'їзд попередньо визначають кількісний склад виборного профспілкового органу. Це не обмежує права учасників вносити до списку для голосування будь-яку кількість кандидатур.

Рішення про кількісний склад, висунення і обговорення кандидатур до профоргану, що обирається, приймаються відкритим голосуванням. Пропозиції по кількісному та персональному складу комітетів, рад, ревкомісій та їх голів можуть вноситися як безпосередньо на зборах, конференціях, з'їздах, так і завчасно як від імені колегіальних органів, так і особисто членом профспілки.

На звітно-виборних зборах, конференціях, з'їздах можуть скликатися наради представників делегацій для того, щоб попередньо намітити кандидатури до нового складу профоргану, ревкомісії. З цією метою збори, конференція, з'їзд можуть утворювати комісії. 

Ці комісії можуть також формуватися завчасно профорганами, що звітують, для визначення та організації обговорення кандидатур у структурах профорганізацій. Комісія подає зборам, конференції, з'їзду список усіх висунутих кандидатур та свої пропозиції по них, результати обговорення членами профспілки.

До складу профспілкового органу можуть висуватися кандидатури з числа членів профспілки, які відсутні на зборах, не є делегатами, а також перебувають в іншій профспілці (якщо це не суперечить статуту). Пропозиції про припинення висунення кандидатур ставляться на голосування. Делегування до складу комітетів, рад, інших профорганів проводиться, як правило, разом з виборами делегатів на звітно-виборні конференції, з'їзди, а в особливих випадках — окремим рішенням зборів, конференції, комітету профспілки.

Профспілкові органи обираються за рішенням зборів, конференцій, з'їздів відкритим або таємним голосуванням незалежно від того, як вони формуються, — безпосередньо на звітно-виборних зборах, конференціях, з'їздах чи прямим делегуванням. У випадку формування профоргану шляхом делегування мандатна комісія конференції, з'їзду має перевірити подані документи на делегованих членів, доповісти свої висновки конференції, з'їзду, які приймають рішення про визнання (невизнання) їх повноважень.

Член профспілкового органу, який обраний прямим делегуванням, може бути відкликаний органом у тому ж порядку, в якому проводилося делегування.

Учасники зборів, делегати конференцій, з'їздів обговорюють усі висунуті кандидатури персонально. Кожен з них має необмежене право аргументованого відводу кандидатур. Пропозиції про припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури ставляться на голосування. Після обговорення кандидатур, по яких надійшли відводи, у кожному окремому випадку вирішується питання про те, включити чи не включити її до списку для голосування. Кандидатури, проти яких не було заперечень, включаються до списку без голосування.

3. Порядок голосування

Перед початком голосування (після висунення кандидатур) збори, конференція, з'їзд приймають рішення:

1. Де буде обиратись керівник профспілкового органу — на зборах, конференції, з'їзді чи на засіданні виборного органу (крім керівників національних галузевих профспілок та міжспілкових профоб'єднань, порядок виборів яких визначений статутом чи положенням). Не виключається варіант обрання керівника профоргану всіма членами профспілкової організації. Вибори в цьому випадку проводяться таємним голосуванням. Таке рішення може прийняти лише вищий орган профорганізації — конференція;

2. Яким голосуванням (відкритим чи таємним) будуть проводитись вибори: 
членів та керівників виборного органу; 
делегатів на конференцію, з'їзд, при необхідності — представників (делегованих членів) до складу вищого за ступенем профспілкового органу. Для проведення голосування (підрахунку голосів) обирається лічильна комісія.

Лічильна комісія на своєму організаційному засіданні обирає голову та секретаря комісії, про що складається протокол N 1. За дорученням комісії її голова або інший член комісії оголошує учасникам зборів, делегатам конференції протокол N 1, який приймається ними до відома, і роз'яснює порядок голосування.

У голосуванні по виборах профорганів, ревкомісій беруть участь лише члени профспілки даної організації, делегати конференції. При відкритому голосуванні по кожній кандидатурі підраховуються усі голоси, подані «за», «проти», і тих, хто утримався (голосування мандатами або спеціальними картками).

Результати відкритого голосування доповідаються зборам, конференції та заносяться до протоколів.

 

 • Закрите (таємне) голосування проводиться у такому порядку:
 • перед початком голосування лічильна комісія готує бюлетені (списки) для таємного голосування, в яких кандидатури розміщуються, за її рішенням, в алфавітному порядку або в порядку їх внесення. За рішенням конференції в бюлетенях можуть вказуватись посади включених до них кандидатур;
 • лічильна комісія видає кожному учаснику зборів, делегату конференції (делегатам — по пред'явленні документа, бажано — мандата) по одному примірнику бюлетеня з кандидатурами для голосування і робить про це відмітку в списку учасників зборів, делегатів;
 • учасники зборів, делегати мають право закреслювати кандидатури або дописати нові незалежно від того, в якій кількості попередньо визначено обрати комітет, раду;
 • після голосування лічильна комісія розкриває урни з бюлетенями, які попередньо опечатуються, і проводить підрахунок голосів, який може проводитися в присутності учасників зборів, конференції, якщо буде прийнято таке рішення;
 • про результати голосування складається протокол N 2, в якому вказується кількість голосів, поданих «за» і «проти» по кожній кандидатурі. Протокол підписують усі члени лічильної комісії. Якщо протокол більшістю членів лічильної комісії не підписаний, він може бути визнаний недійсним, про що збори, конференція приймають відповідні рішення;
 • лічильна комісія доповідає зборам, конференції результати голосування. Підсумки виборів затверджуються зборами, конференцією

По членах ради, комітету, ревізійної комісії, які обрані прямим делегуванням, за результатами доповіді та висновків мандатної комісії конференцією, з'їздом приймається постанова про визнання (невизнання) їх повноважень.

При обранні керівника профоргану безпосередньо на зборах, конференції, з'їзді таємним голосуванням висунення кандидатур на ці посади, їх обговорення і голосування проводяться окремо від складу членів комітету, ради. Учасникам зборів, конференції, з'їзду видається по два бюлетені: один — по виборах голови комітету, ради, другий — по виборах членів цього органу. Обраний голова вважається обраним також і в члени комітету, ради.

Недійсними є бюлетені невстановленої форми, а при виборах керівників профорганів — і ті бюлетені, в яких залишено дві або більше кандидатур.

Обраними вважаються особи, за яких проголосувало більше половини членів профспілки, присутніх на зборах, делегатів конференції, з'їзду, що взяли участь у голосуванні, за наявності кворуму на момент голосування.

Якщо за підсумками голосування до складу профспілкового органу обрано більше чи менше членів, ніж це було встановлено, збори, конференція, з'їзд відкритим голосуванням можуть прийняти рішення про затвердження складу профоргану в новій кількості за результатами голосування. У випадку, коли більшість учасників зборів, делегатів конференції, з'їзду проголосує за раніше встановлений кількісний склад профоргану, то знову проводиться обговорення висунутих кандидатур і повторне голосування.

Якщо за результатами голосування по виборах делегатів конференції, з'їзду їх виявиться більше, ніж треба обрати за нормою представництва, то слід також заново обговорити висунуті кандидатури і провести повторне голосування (можливе прийняття рішення з'їзду, конференції про обрання виборного органу у визначеній кількості за відносною більшістю голосів). Склад обраних до комітету, ради, ревізійної комісії і делегатів конференції, з'їзду, вноситься до протоколу зборів, конференції, з'їзду.

Дострокові звіти і вибори профспілкового органу можуть бути проведені на вимогу не менше третини членів профспілки або членських організацій.

Член профоргану, який був обраний або делегований до нього, але втратив зв'язок з цим органом у зв'язку зі зміною місця роботи чи проживання, виводиться з його складу на засіданні профоргану на підставі особистої заяви або подання організації, яка делегувала представника.

Член профоргану, який не виправдовує довір'я, може бути виведеним з його складу за ініціативою самого органу. Питання вирішується на зборах, конференції, засіданні профоргану відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів учасників при наявності кворуму (як визначено це статутом профспілки).

Звільнення з посади голови комітету, ради профспілки та його заступників за їх ініціативою або з підстав, передбачених трудовим законодавством, і обрання замість них нових провадиться на засіданні цього профоргану.

Усі матеріали закритого (таємного) голосування пакетуються, засвідчуються печаткою і підписами членів лічильної комісії та передаються відповідному профспілковому органу на зберігання до наступних виборів. Проведення звітно-виборних зборів, конференцій та з'їздів оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем робочої президії.© 2023 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424